تبلیغات
تجارت و بازرگانی - تعریف انواع شرکت

تجارت و بازرگانی

تجارت سالم

دوشنبه 7 بهمن 1387

تعریف انواع شرکت

نویسنده:   

تعریف شركت سهامی خاص
شركتی است بازرگانی كه تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر كمتر باشد. عنوان شركت سهامی خاص باید قبل از نام شركت یا بعداز آن بدون فاصله بانام شركت بطور روشن و خوانا قید شود .

 

تعریف شركت با مسئولیت محدود
شركت با مسئولیت محدود شركتی است كه بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشكیل شده و هریك از شركا بدون اینكه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است (م 94 ق.ت) در اسم شركت باید عبارت ( با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شركت نباید متضمن نام هیچ یك از شركا باشد و الا شریكی كه اسم او در اسم شركت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شریك ضامن را در شركت تضامنی خواهد داشت ( م 95 ق.ت)
مدارك مورد نیاز شركت با مسئولیت محدود
1- تقاضانامه ثبت شركت با مسئولیت محدود 2 برگ
2- شركت نامه 2 برگ
3- اساسنامه 2 جلد
4- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه
5- فتوكپی شناسنامه شركا ومدیران ( در صورتی كه خارج از سهامداران انتخاب شود)
6- اخذ وارائه مجوز در صورت نیاز

 

خصوصیات شركت
اول - محاسن ومعایب شركت با مسئولیت محدود در مقایسه با شركتهای سهامی
شركت سهامی عام با حضور الزامی حداقل پنج سهامدار (مدیر) و شركت سهامی خاص با حداقل سه سهامداران تشكیل می گردد در صورتی كه شركت با مسئولیت محدود را میتوان با حداقل دو شریك تشكیل داد.
در شركت با مسئولیت محدود هیچگونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارك در این زمینه به اداره ثبت شركتها برای موسسین وجود ندارد فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شركت یا هیئت مدیره در شركت نامه كافی خواهد بود در صورتی كه حداقل سرمایه در شركت سهامی عام و خاص به ترتیب پنج میلیون و یك میلیون ریال می باشد و موسسین مكلفند حداقل 35% كل سرمایه را به حساب شركت در شرف تاسیس واریز و فیش بانكی را به اداره ثبت شركتها ارائه نمایند.
شركت با مسئولیت محدود به وسیله یك یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف كه ممكن است خارج از شركا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود ولی در شركتهای سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفركمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداكثر 2 سال انتخاب می شوند.
و بالاخره آخرین حسن شركت با مسئولیت محدود در مقایسه با شركتهای سهامی این است كه قلمرو آگهی ها در شركت های سهامی وسیعتر از شركت با مسئولیت محدود می باشد.
از معایب شركت با مسئولیت محدود این است كه پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشركه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام و بی نام صادر نمی گردد. ولی در شركتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام كاملا آزاده بوده و درشركتهای سهامی خاص این نقل و انتقال ممكن است مشروط به موافقت مدیران شركت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.
دوم - مقررات مالیاتی
مطابق بند (د) ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 جمع درآمد مشمول مالیات شركتهای سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی (از جمله شركت با مسئولیت محدود) پس از كسر مالیات به نرخ 10% نسبت به مجموع درآمد به عنوان مالیات شركت محاسبه و وصول می شود به شرح زیر می باشد:
1- درمورد شركتهای سهامی و مختلط سهامی به نسبت درآمد سهام بی نام كلا به نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم و درمورد سهام با نام و سهم الشركه شركا ضامن و با توجه به درآمد سهم هر یك از سهامداران و سهم الشركه شركا ضامن به نرخ ماده 131 همان قانون .
2- درمورد سایر اشخاص حقوقی از جمله شركت با مسئولیت محدود به نسبتی از سود مشمول مالیات كه طبق اساسنامه یا شركت نامه شخص حقوقی به هر یك از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می گیرد به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون .
امتیازی كه شركتهای سهامی عام در مقایسه با شركتهای با مسئولیت محدود دارند این است كه شركتهایی كه سهام آنهااز طرف طرف هیئت پذیرش بورس برابر قانون برای معامله در بازار بورس پذیرفته شده اند از سال پذیرش تا سالی كه فهرست نرخها در بورس حذف نشده اند از پرداخت ده درصد مالیات شركت معاف می باشند مشروط بر اینكه كلیه نقل و انتقالات سهام شركتهای مزبور از طریق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد.
سوم - حقوق و تعهدات شركا شركت
هر شریك به هر میزان كه سهم الشركه دارد میتواند سهم الشركه كه خود را با رعایت شرایط مندرج در مواد (102 و 103 ل.ا.ق.ت) به شخص دیگری انتقال دهد و در صورتی كه شركت نصف سرمایه خود را از دست بدهد هر شریكی می تواند از دادگاه تقاضای انحلال شركت را بنماید به شرط اینكه محكمه دلایل او را موجه تشخیص داده و سایر شركا نیز جهت خروج او از شركت حاضر به پرداخت سهم الشركه ای كه در صورت اطلاع حاصل نماید.
از حقوق دیگر حق استفاده از سود شركت و استرداد سهم الشركه می باشد كه نحوه استفاده شركا از سود شركت موكول به اساسنامه یعنی توافق فیما بین شركا گردیده است ولی اگر اساسنامه راجع به سود و زیان مقررات خاصی را پیش بینی نكرده باشد تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه شركا خواهد بود.
استرداد سهم الشركه موكول به موافقت شركا می باشد كه به موجب آن تصمیمات راجع به شركت باید با اكثریت حداقل نصف سرمایه دردعوت اول اتخاذ گردد. چنانچه اكثریت حاصل نشد كلیه شركا برای بار دوم دعوت شده و در این صورت تصمیمات با اكثریت عددی شركا اتخاذ خواهد شد هر چند كه اكثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند.
حق رای هم یكی دیگر از حقوق شركا می باشد كه هر شریكی به نسبت سهم الشركه خود در شركت دارای رای می باشد مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.
درمورد تعهدات شركا باید متذكر شد كه برابر ماده (94 ق.ت) مسئولیت هر شریك در مقابل قروض و تعهدات شركت محدود به مبلغ اسمی سهم الشركه ای است كه در شركت سرمایه گذاری نموده است. بنابراین اگر شركت منحل شده و اموال آن تصفیه گردد طلبكاران شركت برای وصول مطالبات خود فقط حق دارند به دارائی باقیمانده شركت مراجعه و از حاصل فروش آن مطالبات خود را برداشت نمایند. اداره تصفیه برای طلبكارانی كه طلب خود را به طور كامل حصول ننموده اند سند عدم كفایت دارائی صادر می كند.
طلبكاران شركت قادر نخواهند بود در صورت توقف شركت از ادای دیون مطالبات خود را از اموال شخصی شركا مطالبه نمایند و این امر موجبات سو استفاده شركا شركت را فراهم می سازد به این معنی كه ممكن است شخص ثالثی كالایی را به طور نسیه به شركت بفروشد ولی شركت از پرداخت ثمن معامله خودداری نماید. در اینجا طلبكار فقط میتواند به مقررات راجع به ورشكستگی علیه شركت متوسل شود و مالا قسمتی از طلب چنین شخصی بلاوصول خواهد ماند.
برابر ماده (112 ق.ت) در هیچ مورد شركا نمی توانند شریكی را مجبور به ازدیاد سهم الشركه خود بنماید و این امر كاملا منطقی است زیرا تاسیس شركت تجارتی امری اختیاری می باشد و بر خلاف حقوق مدنی شركت قهری وجود خارجی ندارد و قانونگذار سعی كرده ارداه سرمایه گذار را در پذیرش افزایش سرمایه مورد توجه قرار دهد.
سایر تعهدات شركا عبارتند از : رقابت غیر قانونی توزیع سود موهوم و تغییر تابعیت شركت. در توضیح هر كدام باید گفت كه در اساسنامه شركا می توانند تعهد نمایند معاملاتی نظیر معاملات شركت را كه موجب رقابت با عملیات شركت باشد انجام ندهند و در صورت تخلف و ایجاد ضرر مسئول جبران آن خواهند بود.
مدیرانی كه بدون تنظیم ترازنامه یا با استناد به صورت دارائی مزور سود موهومی را بین شركا تقسیم نمایند كلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
درخاتمه باید متذكر شد كه به موجب ماده (110 ق.ت) شركا حق ندارند تابعیت شركت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا

نظرات() 
viagra pills
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:23 ق.ظ

Thanks a lot. I like it.
how buy viagra cheapest viagra online pharmacy where to buy cheap viagra buy viagra next day delivery online pharmacy sildenafil get prescription for viagra buy sildenafil online uk buy viagra online next day delivery uk viagra buy usa ordering viagra
Viagra or viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:33 ق.ظ

Thank you, Ample facts.

how to get cheap viagra buy viagra online india best place to buy online viagra buy viagra paypal buy viagra canadian pharmacy buy viagra next day delivery viagr pfizer viagra buying viagra in china how to buy viagra online safely
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 12:15 ب.ظ

Incredible quite a lot of awesome knowledge.
cialis for sale cialis generique 5 mg acheter du cialis a geneve cialis tadalafil click now cialis from canada order a sample of cialis walgreens price for cialis cialis 30 day sample cialis generico online cialis arginine interactio
CoreyCow
یکشنبه 27 اسفند 1396 07:39 ب.ظ

You actually reported it terrifically!
cialis coupon precios de cialis generico cuanto cuesta cialis yaho il cialis quanto costa cialis 50 mg soft tab cialis australia org cialis savings card walgreens price for cialis enter site natural cialis cialis coupons printable
سامانه ثبت شرکت ها
دوشنبه 4 بهمن 1395 04:47 ب.ظ
با تشکر از شما
سید
شنبه 4 اردیبهشت 1395 05:08 ب.ظ
لطفا فقط یک تعریف از شرکت بازرگانی ارسال کنید
سید
شنبه 4 اردیبهشت 1395 05:05 ب.ظ
مطالب بسیار عالی
سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 01:33 ب.ظ
سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 01:33 ب.ظ
کوروش
سه شنبه 17 دی 1392 11:33 ق.ظ
سلام لطفا یه سوال دارم درصورت امکان پاسخ بفرمایید.بین شرکت تجاری وشرکت بازرگانی ایا تفاوت وجود دارد؟
mostafa
جمعه 22 آذر 1392 01:01 ب.ظ
تعرسف شرکت های بازرگانی خدماتی و تولیدی
غلامپور
دوشنبه 29 آبان 1391 01:22 ب.ظ
سلام من یک شرکت بازرگانی به ثبت رسوندم ولی هنوز راه اندازی نشده و نیاز به مشاوره بیشتر در زمینه سرمایه گذاری و سود و زیان واردات مواد غذایی دارم اگه میشه راهنماییم کنیم 09354119332.
محمود بیجاری
سه شنبه 18 خرداد 1389 06:28 ب.ظ
باسلام
نوشته هاتون واقعا مفید است، می شناسم کسانی رو که اول شرکت به ثبت میرسانند و هیچ اطلاعاتی از آن ندارند. با تشکر
منصوری
چهارشنبه 5 فروردین 1388 01:10 ق.ظ
به نام او
سلام
ممنونم که این مطالب مفید و ارزشمند رو توی وبلاگتون قرار دادین.من در صدد هستم که یک شرکت ثبت کنم اما اطلاعاتم خیلی ناقص هست.ممنون می شم که بتونم باهاتون در تماس باشم و از اطلاعات ارزشمندتون استفاده کنم.بازم به خاطر حسن نیت شما ممنونم و براتون آرزوی موفقیت می کنم.
پاسخ : خواهش میکنم؛از لطفتون
شما میتونید از طریق شماره ام که اعلام کردم با من در تماس باشید
ولی اطلاعات موجود در سایت جامع هست
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

نظرسنجی

  شما چه شغلی دارید؟JavaScript Codes

Powered by WebGozar

 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :