تبلیغات
تجارت و بازرگانی - تعریف انواع شرکت

تجارت و بازرگانی

تجارت سالم

دوشنبه 7 بهمن 1387

تعریف انواع شرکت

نویسنده:   

تعریف شركت سهامی خاص
شركتی است بازرگانی كه تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر كمتر باشد. عنوان شركت سهامی خاص باید قبل از نام شركت یا بعداز آن بدون فاصله بانام شركت بطور روشن و خوانا قید شود .

 

تعریف شركت با مسئولیت محدود
شركت با مسئولیت محدود شركتی است كه بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشكیل شده و هریك از شركا بدون اینكه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است (م 94 ق.ت) در اسم شركت باید عبارت ( با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شركت نباید متضمن نام هیچ یك از شركا باشد و الا شریكی كه اسم او در اسم شركت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شریك ضامن را در شركت تضامنی خواهد داشت ( م 95 ق.ت)
مدارك مورد نیاز شركت با مسئولیت محدود
1- تقاضانامه ثبت شركت با مسئولیت محدود 2 برگ
2- شركت نامه 2 برگ
3- اساسنامه 2 جلد
4- صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه
5- فتوكپی شناسنامه شركا ومدیران ( در صورتی كه خارج از سهامداران انتخاب شود)
6- اخذ وارائه مجوز در صورت نیاز

 

خصوصیات شركت
اول - محاسن ومعایب شركت با مسئولیت محدود در مقایسه با شركتهای سهامی
شركت سهامی عام با حضور الزامی حداقل پنج سهامدار (مدیر) و شركت سهامی خاص با حداقل سه سهامداران تشكیل می گردد در صورتی كه شركت با مسئولیت محدود را میتوان با حداقل دو شریك تشكیل داد.
در شركت با مسئولیت محدود هیچگونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارك در این زمینه به اداره ثبت شركتها برای موسسین وجود ندارد فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شركت یا هیئت مدیره در شركت نامه كافی خواهد بود در صورتی كه حداقل سرمایه در شركت سهامی عام و خاص به ترتیب پنج میلیون و یك میلیون ریال می باشد و موسسین مكلفند حداقل 35% كل سرمایه را به حساب شركت در شرف تاسیس واریز و فیش بانكی را به اداره ثبت شركتها ارائه نمایند.
شركت با مسئولیت محدود به وسیله یك یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف كه ممكن است خارج از شركا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود ولی در شركتهای سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفركمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداكثر 2 سال انتخاب می شوند.
و بالاخره آخرین حسن شركت با مسئولیت محدود در مقایسه با شركتهای سهامی این است كه قلمرو آگهی ها در شركت های سهامی وسیعتر از شركت با مسئولیت محدود می باشد.
از معایب شركت با مسئولیت محدود این است كه پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشركه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام و بی نام صادر نمی گردد. ولی در شركتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام كاملا آزاده بوده و درشركتهای سهامی خاص این نقل و انتقال ممكن است مشروط به موافقت مدیران شركت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.
دوم - مقررات مالیاتی
مطابق بند (د) ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 جمع درآمد مشمول مالیات شركتهای سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی (از جمله شركت با مسئولیت محدود) پس از كسر مالیات به نرخ 10% نسبت به مجموع درآمد به عنوان مالیات شركت محاسبه و وصول می شود به شرح زیر می باشد:
1- درمورد شركتهای سهامی و مختلط سهامی به نسبت درآمد سهام بی نام كلا به نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم و درمورد سهام با نام و سهم الشركه شركا ضامن و با توجه به درآمد سهم هر یك از سهامداران و سهم الشركه شركا ضامن به نرخ ماده 131 همان قانون .
2- درمورد سایر اشخاص حقوقی از جمله شركت با مسئولیت محدود به نسبتی از سود مشمول مالیات كه طبق اساسنامه یا شركت نامه شخص حقوقی به هر یك از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می گیرد به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون .
امتیازی كه شركتهای سهامی عام در مقایسه با شركتهای با مسئولیت محدود دارند این است كه شركتهایی كه سهام آنهااز طرف طرف هیئت پذیرش بورس برابر قانون برای معامله در بازار بورس پذیرفته شده اند از سال پذیرش تا سالی كه فهرست نرخها در بورس حذف نشده اند از پرداخت ده درصد مالیات شركت معاف می باشند مشروط بر اینكه كلیه نقل و انتقالات سهام شركتهای مزبور از طریق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد.
سوم - حقوق و تعهدات شركا شركت
هر شریك به هر میزان كه سهم الشركه دارد میتواند سهم الشركه كه خود را با رعایت شرایط مندرج در مواد (102 و 103 ل.ا.ق.ت) به شخص دیگری انتقال دهد و در صورتی كه شركت نصف سرمایه خود را از دست بدهد هر شریكی می تواند از دادگاه تقاضای انحلال شركت را بنماید به شرط اینكه محكمه دلایل او را موجه تشخیص داده و سایر شركا نیز جهت خروج او از شركت حاضر به پرداخت سهم الشركه ای كه در صورت اطلاع حاصل نماید.
از حقوق دیگر حق استفاده از سود شركت و استرداد سهم الشركه می باشد كه نحوه استفاده شركا از سود شركت موكول به اساسنامه یعنی توافق فیما بین شركا گردیده است ولی اگر اساسنامه راجع به سود و زیان مقررات خاصی را پیش بینی نكرده باشد تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه شركا خواهد بود.
استرداد سهم الشركه موكول به موافقت شركا می باشد كه به موجب آن تصمیمات راجع به شركت باید با اكثریت حداقل نصف سرمایه دردعوت اول اتخاذ گردد. چنانچه اكثریت حاصل نشد كلیه شركا برای بار دوم دعوت شده و در این صورت تصمیمات با اكثریت عددی شركا اتخاذ خواهد شد هر چند كه اكثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند.
حق رای هم یكی دیگر از حقوق شركا می باشد كه هر شریكی به نسبت سهم الشركه خود در شركت دارای رای می باشد مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.
درمورد تعهدات شركا باید متذكر شد كه برابر ماده (94 ق.ت) مسئولیت هر شریك در مقابل قروض و تعهدات شركت محدود به مبلغ اسمی سهم الشركه ای است كه در شركت سرمایه گذاری نموده است. بنابراین اگر شركت منحل شده و اموال آن تصفیه گردد طلبكاران شركت برای وصول مطالبات خود فقط حق دارند به دارائی باقیمانده شركت مراجعه و از حاصل فروش آن مطالبات خود را برداشت نمایند. اداره تصفیه برای طلبكارانی كه طلب خود را به طور كامل حصول ننموده اند سند عدم كفایت دارائی صادر می كند.
طلبكاران شركت قادر نخواهند بود در صورت توقف شركت از ادای دیون مطالبات خود را از اموال شخصی شركا مطالبه نمایند و این امر موجبات سو استفاده شركا شركت را فراهم می سازد به این معنی كه ممكن است شخص ثالثی كالایی را به طور نسیه به شركت بفروشد ولی شركت از پرداخت ثمن معامله خودداری نماید. در اینجا طلبكار فقط میتواند به مقررات راجع به ورشكستگی علیه شركت متوسل شود و مالا قسمتی از طلب چنین شخصی بلاوصول خواهد ماند.
برابر ماده (112 ق.ت) در هیچ مورد شركا نمی توانند شریكی را مجبور به ازدیاد سهم الشركه خود بنماید و این امر كاملا منطقی است زیرا تاسیس شركت تجارتی امری اختیاری می باشد و بر خلاف حقوق مدنی شركت قهری وجود خارجی ندارد و قانونگذار سعی كرده ارداه سرمایه گذار را در پذیرش افزایش سرمایه مورد توجه قرار دهد.
سایر تعهدات شركا عبارتند از : رقابت غیر قانونی توزیع سود موهوم و تغییر تابعیت شركت. در توضیح هر كدام باید گفت كه در اساسنامه شركا می توانند تعهد نمایند معاملاتی نظیر معاملات شركت را كه موجب رقابت با عملیات شركت باشد انجام ندهند و در صورت تخلف و ایجاد ضرر مسئول جبران آن خواهند بود.
مدیرانی كه بدون تنظیم ترازنامه یا با استناد به صورت دارائی مزور سود موهومی را بین شركا تقسیم نمایند كلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
درخاتمه باید متذكر شد كه به موجب ماده (110 ق.ت) شركا حق ندارند تابعیت شركت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا

نظرات() 
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:08 ب.ظ

With thanks, Wonderful information.
cialis coupons printable click here cialis daily uk enter site very cheap cialis only best offers cialis use cialis in sconto cialis kaufen cialis dosage recommendations cialis pills boards viagra cialis levitra click here take cialis
buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:39 ق.ظ

Many thanks! I enjoy this!
cialis kamagra levitra cialis rezeptfrei look here cialis cheap canada cialis 05 cialis rezeptfrei cialis lowest price import cialis cialis 20mg preis cf cialis 5 mg para diabeticos cialis 5 mg
buy cials online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:21 ق.ظ

Incredible lots of awesome material.
i recommend cialis generico cialis 20 mg cost look here cialis order on line cialis baratos compran uk prix de cialis cialis generika cialis dose 30mg cialis e hiv cialis rezeptfrei sterreich cialis pills price each
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 10:52 ب.ظ

Amazing many of awesome tips.
sublingual cialis online buy name brand cialis on line preis cialis 20mg schweiz cialis for bph cialis cipla best buy we recommend cialis info free generic cialis cialis tadalafil online cialis dosage recommendations we choice cialis uk
buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:57 ق.ظ

Amazing information. Appreciate it.
where cheapest cialis enter site very cheap cialis cialis herbs cialis generique 5 mg get cheap cialis cialis online cialis generico in farmacia cialis para que sirve click now cialis from canada generic cialis pro
buy cialis usa
دوشنبه 12 آذر 1397 11:25 ق.ظ

Very good posts, Many thanks.
cialis 20 mg best price cialis venta a domicilio cialis daily dose generic only now cialis for sale in us discount cialis price cialis best cialis online deutschland only best offers 100mg cialis buy cheap cialis in uk cialis per paypa
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 11:55 ب.ظ

You expressed this very well!
cialis 20mg cialis generico postepay buy generic cialis cialis 20 mg effectiveness price cialis wal mart pharmacy cialis super acti cialis cuantos mg hay acheter du cialis a geneve cialis sans ordonnance link for you cialis price
buy cialis online us pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 10:48 ق.ظ

Truly loads of amazing tips!
non 5 mg cialis generici order cialis from india we use it cialis online store cialis rckenschmerzen miglior cialis generico comprar cialis navarr cialis sans ordonnance order cialis from india rezeptfrei cialis apotheke only here cialis pills
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 12:00 ق.ظ

Many thanks, Loads of data!

cialis generico lilly cialis 10mg prix pharmaci cipla cialis online cialis 20 mg overnight cialis tadalafil cialis online deutschland free cialis cialis flussig how does cialis work costo in farmacia cialis
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 10:45 ق.ظ

Cheers. Loads of facts!

where do you buy cialis venta de cialis canada cialis 5 mg buy only best offers cialis use cialis daily dose generic chinese cialis 50 mg female cialis no prescription cialis coupons printable cialis purchasing cialis pills
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 11:26 ب.ظ

You suggested this well.
generic cialis soft gels comprar cialis navarr how to buy cialis online usa cialis therapie tadalafil generic precios cialis peru cost of cialis cvs buying cialis on internet cialis rezeptfrei estudios de cialis genricos
buy tadalafil no prescription
جمعه 9 آذر 1397 11:41 ق.ظ

Regards. A lot of tips.

cialis online cialis side effects cialis generico cialis pills boards cialis billig can i take cialis and ecstasy cialis generic availability cialis tablets for sale does cialis cause gout order cialis from india
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 12:24 ق.ظ

Regards. Very good stuff.
cialis prezzo di mercato cialis 20mg prix en pharmacie tesco price cialis cialis patent expiration achat cialis en europe buy cialis cheap 10 mg cialis tadalafil online cialis pas cher paris cialis rckenschmerzen cialis cuantos mg hay
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:02 ب.ظ

Many thanks, A lot of tips.

best generic drugs cialis preis cialis 20mg schweiz cialis online deutschland cialis generic availability when can i take another cialis cialis kamagra levitra weblink price cialis cialis side effects dangers cialis australia org cialis rckenschmerzen
buy cialis pills online
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:37 ق.ظ

Kudos, I appreciate this!
only now cialis for sale in us warnings for cialis cialis 5 mg buy import cialis where cheapest cialis low cost cialis 20mg cialis online generic cialis in vietnam cialis mit grapefruitsaft can i take cialis and ecstasy
buy cialis medication
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:20 ب.ظ

Wonderful tips. Thank you!
cialis canada on line cialis side effects generic cialis review uk cialis generisches kanada discount cialis online prescriptions cialis cialis dosage recommendations cialis diario compra cialis australia org we like it safe cheap cialis
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:14 ق.ظ

You've made your position extremely nicely.!
enter site 20 mg cialis cost can i take cialis and ecstasy cialis 5 mg effetti collateral viagra cialis levitra cialis therapie cialis 05 brand cialis generic dosagem ideal cialis acheter cialis meilleur pri india cialis 100mg cost
levitra without a doctor prescription
چهارشنبه 18 مهر 1397 10:50 ب.ظ

You stated that terrifically!
buy 10 mg levitra buy levitra vardenafil 20mg levitra 20 mg levitra buy 10 mg levitra levitra 20 mg generic levitra buy 10 mg levitra vardenafil 20mg
buy cialis online without a prescription
شنبه 7 مهر 1397 09:40 ب.ظ

Effectively voiced of course! !
we recommend cialis best buy weblink price cialis cialis wir preise walgreens price for cialis usa cialis online tadalafil 20 mg fast cialis online generic cialis levitra we like it safe cheap cialis we recommend cialis info
cialisonli.com
شنبه 7 مهر 1397 06:11 ب.ظ

Kudos, Good stuff!
click here take cialis cialis coupon cialis italia gratis cialis from canada low dose cialis blood pressure look here cialis cheap canada cialis efficacit generico cialis mexico cialis price thailand cialis sale online
Cialis pills
جمعه 6 مهر 1397 05:47 ب.ظ

Kudos, I appreciate it.
prices for cialis 50mg cialis kamagra levitra link for you cialis price cialis 20 mg purchase once a day cialis link for you cialis price rx cialis para comprar click now buy cialis brand cialis prezzo in linea basso cialis daily new zealand
buy viagra now
شنبه 31 شهریور 1397 01:08 ب.ظ

Whoa many of amazing info!
northwest pharmacies in canada north west pharmacy canada canada vagra Canadian Pharmacy USA canadian drug store canada medications information canadian pharmaceuticals online canada drug most reliable canadian online pharmacies northwestpharmacy
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:30 ب.ظ

You explained this well.
only here cialis pills online prescriptions cialis cialis tablets australia cialis generisches kanada 200 cialis coupon how does cialis work cialis diario compra enter site very cheap cialis cialis 10 doctissimo cialis 5 mg buy
cialisbuys.com
جمعه 23 شهریور 1397 05:17 ب.ظ

You made your point!
cialis 10mg prix pharmaci order cialis from india buying brand cialis online cialis australian price cialis daily new zealand costo in farmacia cialis no prescription cialis cheap buy cialis uk no prescription cialis 5 mg buy ou trouver cialis sur le net
http://viagraky.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:57 ب.ظ

Thanks a lot. Ample stuff.

cialis with 2 days delivery generic cialis with dapoxetine what is cialis cialis sans ordonnance buying brand cialis online cialis 20 mg cut in half venta de cialis canada look here cialis order on line cialis price thailand safe site to buy cialis online
http://canadianpharmacytousa.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:11 ب.ظ

You stated that effectively.
canadian medications online pharmacy near me canadian medications 247 canadian rx world pharmacy online canadian pharmacy canadian pharmacy king canadian mail order pharmacies buy vistagra online safe canadian pharmacy viagra brand online pharmacy canada
Online viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:00 ق.ظ

Thank you! Excellent information.
buy viagra buy viagra online with paypal buy viagra jelly viagra cheap levitra buy viagra online online where to buy viagra over the counter buy viagra where cheap viagra how old to buy viagra sildenafil tablets online
Online cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:26 ب.ظ

This is nicely said. !
how to purchase cialis on line best generic drugs cialis american pharmacy cialis tadalafil 10 mg cialis rezeptfrei cialis savings card i recommend cialis generico canadian cialis cialis 30 day trial coupon cilas
http://cialisb.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:52 ب.ظ

Many thanks. I value this.
cialis 5 mg para diabeticos cialis herbs cialis 5 mg para diabeticos venta de cialis canada cialis 5mg cialis generico cialis uk next day sublingual cialis online cialis generic miglior cialis generico
viagra pills
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:23 ق.ظ

Thanks a lot. I like it.
how buy viagra cheapest viagra online pharmacy where to buy cheap viagra buy viagra next day delivery online pharmacy sildenafil get prescription for viagra buy sildenafil online uk buy viagra online next day delivery uk viagra buy usa ordering viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

نظرسنجی

  شما چه شغلی دارید؟JavaScript Codes

Powered by WebGozar

 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :