تبلیغات
تجارت و بازرگانی - اساسنامه:

تجارت و بازرگانی

تجارت سالم

دوشنبه 7 بهمن 1387

اساسنامه:

نویسنده:   

ارگان تصمیم گیرنده
اساسنامه مهمترین ركن شركت سهامی است. در واقع چهارچوب روابط و تقسیم منافع و زیان و نحوه اداره شركت را اساسنامه معین میكند. اساسنامه تابع نظر موسسین و اكثریت دارندگان سهام است و بخاطر اهمیت آن قانون موارد الزام آوری را در آن شرط نموده است بعبارتی دیگر اساسنامه در تشكیل شركتهای سهامی نقش مهم و موثری دارد و در واقع عقد شركت در قالب تنظیم اساسنامه و امضای آن منعقد می گردد. به دستور بند 1 از ماده 20 (ل.ا.ق.ت) اساسنامه شركت در شركتهای سهامی خاص می بایست به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد. لیكن در ماده 15 (ل.ا.ق.ت) در شركت های سهامی عام امضای ورقه سهم بخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شركت است. این عقد پس از تصویب اساسنامه با قبول سمت از ناحیه مدیران و بازرسان شركت شخصیت حقوقی شركت را ایجاد و سپس با ثبت آن به مرحله كمال خود می رسد(مواد 17 و 20 و 22 از (ل.ا.ق.ت) لذا اساسنامه در واقع قانون حاكم بر شركت های سهامی است فلذا چنانچه با مقررا لایحه مورد اشاره مغایرت نداشته باشد اختیارات و نحوه تشكیل مجامع عمومی را می توان درآن پیش بینی نمود. این امر در ماده 72(ل.ا.ق.ت) چنین مقرر شده است: (مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشكیل می شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشكیل مجمع عمومی و آرا لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی كه به موجب قانون تكلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.
حال سئوال این است كه چنانچه نصاب مقرر در تشكیل جلسات مجمع از حداقل مقرر در قانون كمتر باشد و یا تصمیمات اتخاذ شده با مقررات آمره (ل.ا.ق.ت) مغایرت داشته باشد تكلیف چیست؟ آیا صرف تقاضای ابطال تصمیمات اتخاذ شده كافی است یا ضمن ابطال تصمیمات ابطال آن قسمت از اساسنامه نیز لازم است؟ به نظرمی رسد می بایست قائل به تفكیك شد. چنانچه در اساسنامه مقرراتی مغایر با قانون - حداقل از حیث نصاب تشكیل جلسات - تصویب شده باشد ضمن ابطال تصمیمات اتخاذ شده ابطال اساسنامه نیز از این حیث لازم است. اگر چه فقط ابطال تصمیمات غیرقانونی تقاضا شود با ایقای اساسنامه مجامع بعدی حق تصویب مقررات مغایرت با اساسنامه را نخواهد داشت. لیكن با ابطال اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده جهت تغییر اساسنامه دعوت خواهد شد و یا شركت ناچار است براساس مقررات لایحه تصمیم بگیرد. و اما چنانچه اساسنامه مغایرتی با قانون نداشته باشد معذلك مجامع عمومی برخلاف مصوبات اساسنامه و قانون اخذ تصمیمات نمایند فقط تصمیمات اتخاذ شده بایستی در محاكم عمومی صالحه با رعایت مواد 270 تا 273(ل.ا.ق.ت) ابطال گرد

 

نمونه:
اساسنامه شركت با مسئولیت محدود
ماده 1: نام و نوع شركت : شركت .............................. با مسئولیت محدود
ماده 2: موضوع شركت: ...................
ماده 3: مركز اصلی شركت: .......................
هیات مدیره می تواند تصویب نماید مركز اصلی شركت را به هركجا كه صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تاسیس و صورتجلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شركتهای تقدیم نماید.
ماده 4: سرمایه شركت: ..................
ماده 5: مدت شركت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
ماده6: تابعیت شركت : تابعیت شركت ایرانی است .
ماده 7: هیچیك از شركا حق انتقال سهم الشركه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شركت كه دارای اكثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی
ماده 8: مجمع عمومی عادی شركت در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شركت تشكیل ولی ممكن است بنابه دعوت هر یك از اعضای هیات مدیره یا شركا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تشكیل گردد.
ماده 9: دعوت برای تشكیل مجامع عمومی توسط هر یك از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل و یا شركا به وسیله دعوتنامه كتبی با درج آگهی در یكی از جراید كثیرالانتشار بعمل خواهد آمد.فاصله بین دعوت تاتشكیل مجمع حداقل ده روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.
ماده 10: در صورتی كه كلیه شركا در هر یك از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.
ماده 11 : وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده بشرح زیر می باشد:
الف: استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شركت و تصویب آن
ب: تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
ج : تعیین خط مشی آینده شركت و تصویب آن
د: انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
12- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :
الف - تغییر اساسنامه یا الحاق یا حدف یك یا چند مواد اساسنامه
ب- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شركت
ج - افزایش یا تقلیل سرمایه شركت
د- ورود شریك یا شركای جدید به شركت
ماده 13: تصمیمات شركا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه كه اكثریت عددی دارند ودر مجمع عمومی عادی از بین شركا و یا از خارج انتخاب می شوند.
ماده 14: هیات مدیره شركت مركب از .............. نفر خواهند بود كه در مجمع عمومی عادی از بین شركا و یا از خارج انتخاب می شوند.
ماده 15: هیات مدیره از بین خود یك نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یكنفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگر تعیین نماید.
ماده 16: .............. نماینده قانوی و تام الاختیار شركت بوده و می تواند در كلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:
امور اداری از هر قبیل انجام تشریفات قانونی حفظ و تنظیم فهرست دارایی شركت و تنظیم بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه تهیه آیین نامه های داخلی اجرای تصمیمات مجامع عمومی ادای دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب واگذاری و قبول نمایندگی انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصن و كارمندان و كارگران عقد هر گونه پیمان با شركتها و بانكها و ادارات و اشخاص خرید وفروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور كلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شركت مشاركت با سایر شركتها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانكا و اشخاص وشركتها و باز كردن حساب جاری و ثابت در بانكها دریافت وجه از حسابهای شركت صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها وهزینه ها مرافعات چه شركت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه و ابتدایی و استیناف و دیوان كشور انتخاب وكیل و وكیل در توكیل دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوی با صلح وسازش اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را كه هیات مدیره جهت پیشرفت شركت اتخاذ نماید معتبر می باشد.
ماده 17: جلسات هیات مدیره با حضور اكثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اكثریت آرا معتبر است.
ماده 18: دارندگان حق امضا در شركت : دارندگان حق امضای اوراق و اسناد بهادار از قبیل چك سفته برات اسناد تعهدآور و قراردادها را هیات مدیره تعیین می كند.
ماده 19- هر یك از اعضا هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هریك از شركا برای هر مدت كه صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض كند.
ماده 20- سال مالی شركت از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول كه ابتدای آن از تاریخ تاسیس شركت است .
ماده 21: تقسیم سود از درآمد شركت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری حقوق كاركنان و مدیران استهلاكات مالیات و
سایر عوارض دولتی كسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه كه سود ویژه است به نسبت سهم الشركه بین شركا تقسیم خواهد شد.
ماده 22: فوت یا محجوریت هر یك از شركا باعث انحلال شركت نخواهد شد و وارث یا وراث شریك متوفی ویا ولی محجور می تواند به مشاركت خود ادامه دهندد در غیر این صورت بایستی سهم الشركه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت ویا به شركت دیگری منتقل و از شركت خارج شوند.
ماده 23: انحلال شركت : مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد.
ماده 24: در صورتی كه مجمع عمومی فوق العاده شركا رای به انحلال شركت دهد یك نفر از بین شركا و یا از خارج از شركت به سمت مدیرتصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
ماده 25: اختلافات حاصله بین شركای شركت از طریق حكمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.
ماده 26: در سایر موضوعاتی كه در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران وسایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد گردید.
ماده 27: این اساسنامه در 27 ماده تنظیم و به امضای كلیه موسسین شركت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضا شد.

 

نمونه:
اساسنامه شركت سهامی خاص
ماده 1) نام شركت
نام شركت عبارت است از شركت .................... ( شركت سهامی خاص )
ماده 2) موضوع شركت :
موضوع شركت عبارتست از: .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ماده 3) مدت شركت
از تاریخ ثبت بمدت نامحدود تعیین شده است .
ماده 4) مركز اصلی شركت و شعب آن
مركز اصلی شركت ....................................................................................................................................
انتقال مركز اصلی به هر نقطه دیگر در ایران منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده است و همچنین مجمع عمومی می تواند به هیات مدیره در خصوص تغییر مركز شركت تفویض اختیار نماید هیات مدیره می تواند هر موقع لازم بداند شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از ایران دایر یا آنها را منحل نماید.
ماده5) سرمایه
سرمایه نقدی شركت مبلغ ................... ریال منقسم به ................ سهم با نام ................. و ............... سهم بی نام هر یك به ارزش .............. ریال می باشد كه مبلغ ............. ریال آن نقدا پرداخت و مبل .................. ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.
ماده 6) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام
قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذكور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شركت در موعد یا مواعدی كه طبق تصمیم هیات مدیره تعیین میشود پرداخت میگردد و در این مورد هیات مدیره وفق مواد 35 تا 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود .
ماده 7) اوراق سهام
كلیه سهام شركت (بانام و یا بی نام و یا تواما) است اوراق سهام شركت متحدالشكل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نكات مذكور در ماده 26 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماده 1347 بوده و به امضای دونفر از مدیران شركت كه ازطرف هیات مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شركت ممهور می گردد.
ماده 8) گواهینامه موقت سهام
تا زمانی كه اوراق سهام صادر نشده است شركت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.
ماده 9) غیر قابل تقسیم بودن سهام
سهام شركت غیر قابل تقسیم می باشد مالكین مشاع مكلفند كه در برابر شركت تنها به یك نفر از خودشان نمایندگی بدهند.
ماده 10) انتقال سهام بانام
صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیات مدیره نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یانمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شركت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی نمایند نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شركت كسی را صاحب سهم خواهد شناخت كه سهام به نام او در دفتر سهام شركت به ثبت رسیده با شد و علی الاصول مواد39 و 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.
ماده 11) مسئولیت صاحبان سهام
مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
ماده 12) كاهش یا افزایش سرمایه شركت
هر گونه كاهش یا افزایش در سرمایه شركت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه1347 صورت خواهد گرفت.
تذكر: اساسنامه شركت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.
ماده 13) حق تقدم در خرید سهام جدید
در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شركت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی كه مالكند حق تقدم خواهند داشت ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 خواهد بود.
ماده 14) مقررات مشترك بین مجامع عمومی
مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیات مدیره دعوت می كند هیات مدیره و همچنین بازرس شركت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود. علاوه بر این سهامدارانی كه اقلا یك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را برای تشكیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند وهیات مدیره باید حداكثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت كند در غیر این صورت درخواست كنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان ملكف خواهند بود كه با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما بدعوت مجمع اقدام كنند بشرط آنكه كلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در اگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
ماده 15) شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی
صاحبان سهام با نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هریك سهم یك رای خواهند داشت مشروط بر اینكه بهای مطالبه شده سهام خود را كاملا پرداخت نموده باشند.
ماده 16) محل انعقاد مجامع عمومی
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مركز اصلی شركت یا در محلی كه در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.
ماده 17) دعوت مجامع عمومی
دعوت صاحبان سهام برای تشكیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه كثیرالانتشار كه آگهی های مربوط به شركت در آن نشر می گردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ ومحل تشكیل مجمع باقید ساعت و نشانی كامل در آگهی ذكر خواهد شد.
تبصره1: در مواقعی كه كلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده 18) دستور جلسه
هر گاه مجمع عمومی بوسیله هیات مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیات مدیره و هرگاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید. دستور جلسه باید در اگهی دعوت بطور خلاصه ذكر گردد مطالبی كه در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه درمجامع عمومی مطرح نخواهد شد.
ماده 19) فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی
فاصله بین دعوت و انعقاد هر یك از جلسات مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق العاده حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز خواهد بود.
ماده 20) وكالت و نمایندگی
دركلیه مجامع عمومی حضور وكیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرك وكالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است .
ماده 21) هیات رئیسه مجمع
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب آنها به ریاست یكی از مدیرانی كه به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشند تشكیل خواهد گردید مگر در مواقعی كه انتخاب یا عزل بعضی ازمدیران یا كلیه آنها جزئ دستور جلسه مجمع باشد كه در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اكثریت نسبی انتخاب خواهد شد دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی با اكثریت آرای یك نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می نمایند هر گاه مجامع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود.
ماده 22) صورتجلسه ها
از مذاكرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورتجلسه ای ترتیب داده می شود كه به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده و یك نسخه از آن در مركز شركت نگهداری خواهد شد. چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یكی از موارد مشروحه زیر باشد یك نسخه از صورتجلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شركتها تقدیم می گردد.
1- انتخاب مدیران و بازرسان
2- تصویب ترازنامه
3- كاهش یا افزایش سرمایه شركت و یا هرگونه تغییر در مواد اساسنامه
4- انحلال شركت و نحوه تصفیه آن
ماده 23) اثر تصمیمات
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده كه طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشكیل می گردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همه صاحبان سهام ولو غایبین ومخالفین الزام آور می باشد.
ماده 24) مجمع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی شركت لااقل سالی یك دفعه حداكثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ انقضای سال مالی شركت منعقد می گردد.
ماده 25) حد نصاب مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی كه حق رای دارند ضروری است اگر در اولین دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و باحضور هر عده از صاحبان سهامی كه حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنكه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده 26) تصمیمات در مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اكثریت نصف بعلاوه یك رای حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در موارد انتخاب مدیران وبازرسان كه مطابق ذیل ماده 88 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 27) اختیارات مجامع عمومی عادی
مجمع عمومی عادی می تواند به استثنای مواردی كه درباره آنها در قوانین تعیین تكلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید.
ماده 28) حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده
در مجمع عموی فوق العاد باید دارندگان بیش از نصف سهامی كه حق رای دارند حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یك سوم سهامی كه حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنكه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده 29) اكثریت در مجمع عمومی فوق العاده
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اكثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود .
ماده 30) اختیارات مجمع عمومی فوق العاده
هر گونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شركت یا انحلال شركت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
ماده 31) عده اعضای هیات مدیره
شركت بوسیله هیات مدیره ای مركب از .............. نفر عضو كه بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران كلا یابعضا قابل عزل می باشند .
تبصره2: انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.
ماده 32) مدت ماموریت مدیران دوسال است مدت مذكور تاوقتی كه تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خودبخود ادامه پیدا می كند.
ماده 33) سهام وثیقه مدیران
هریك از مدیران باید در مدت خود مالك حداقل .......... سهم از سهام شركت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی كه ممكن است از تصمیمات مدیران منفردا یا مشتركا بر شركت وارد شود به صندوق شركت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی كه مدیرمفاصا حساب دوره تصدی خود را از شركت دریافت نكرده سهم مذكور به عنوان وثیقه در صندوق شركت باقی خواهد ماند.
ماده 34) رئیس و نائب رئیس هیات مدیره
هیات مدیره در اولین جلسه خود كه حداكثر ظرف یك هفته بعداز مجمع عمومی عادی كه هیات مدیره را انتخاب كرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیات یك رئیس و یك نائب رئیس برای هیات مدیره تعیین می نماید.مدت ریاست رئیس ونائب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود هیات مدیره می تواند از بین خود یا از خارج یك نفر را هم بسمت منشی برای مدت یكسال انتخاب نماید. رئیس و نائب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود در صورت غیبت رئیس و نائب رئیس اعضای هیات مدیره یك نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.
ماده 35) مواقع تشكیل جلسات هیات مدیره
هیات مدیره در مواقعی كه خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می كند ویا به دعوت كتبی رئیس و یا نائب رئیس ویا دیگر اعضای هیات مدیره یا به دعوت مدیرعال در هر موقع كه ضرورت ایجاب كند تشكیل جلسه خواهد داد چنانچه تاریخ تشكیل جلسه بعدی در صورتجلسه تعیین و ذكر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضایی كه در جلسه مذكور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.
ماده 36) محل تشكیل جلسات هیات مدیره
جلسات هیات مدیره در مركز اصلی شركت یا در هر محل دیگری كه در دعوت نامه تعیین شده باشد تشكیل خواهد شد.
ماده 37) حدنصاب و اكثریت لازم برای رسمیت جلسه
جلست هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد كه اكثریت مدیران در جلسه حضر داشته باشند. تصممیات با اكثریت آرای حاضرین اتخاذ می گردد.
ماده 38) تصمیمات امضائ شده
تصمیماتی كه به امضای كلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود كه در جلسه هیات مدیره اتخاذ شده باشد.
ماده 39) صورتجلسات هیات مدیره
برای هریك از جلسات هیات مدیره صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اكثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد. در صورتجلسات هیات مدیره نام مدیرانی كه حضور دارند یا غایب می باشند و خلاصه ای از مذاكرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذكر و نظر هریك از مدیران كه با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد در صورتجلسه درج می گردد. در مورد ماده 38 تصمیم امضا دشه توسط مدیران بجای صورتجلسه هیات مدیره نگهداری خواهد شد.
ماده 40) اختیارات هیات مدیره
هیات مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شركت و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی كه مربوط به موضوع شركت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیات مدیره مخصوصا اختیارات زیر را دارا می باشد.
1- نمایندگی شركت در برابر اشخاص وكلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی
2- تصویب آیین نامه های داخلی شركت به پیشنهاد مدیرعامل
3- ایجاد وحذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هرنقطه ای از ایران یا خارج از ایران
4- نصب وعزل كلیه ماموران و كاركنان شركت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها
5- تصویب بودجه برای اداره كردن شركت
6- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شركت نزد بانكها و موسسات
7- دریافت مطالبات شركت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات
8- تعهد ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی
9- عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید وفروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره كه جزئ موضوع شركت باشد بالجمله انجام كلیه عملیات ومعاملات مذكور در ماده
(3) این اساسنامه
10) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجارتی
11) به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها
12) تحصیل اعتبار از بانكها و شركتها وموسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ وبه هر مدت و به هر میزان بهره و كارمزد و یا هرگونه شرایطی كه مقتضی باشد.
13) اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و كیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه تعیین وكیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف واسترداد سند تعین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور كلی استفاده از كلیه حقوق و اجرای كلیه تكالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وكیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توكیل و توكیل در توكیل ولو كرارا تعییین مصدق و كارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوتی و خواه به امری كه كاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شركت درخواست صدور برگ ارجایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محكوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد .
14) تعیین میزان استهلاكها
15) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شركت هر شش ماه یك بار و دادن آن به بازرس شركت
16) تنظیم صورت دارایی و دیون شركت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود وزیان شركت طبق ماده 232 لاحیه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت .
17) دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها
18) پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
19) پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام
20) پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی كه مفید تشخیص داده شود. اختیارات هیات مدیره منحصر به موارد فوق نیست شرح موارد فوق الذكر تمثیلی بوده ودر حدود مقررات صدر ماده حاضر بهیچوجه به اختیارات تام هیات مدیره خللی وارد نمی سازد .
ماده 41) پاداش اعضای هیات مدیره
مجمع عمومی عادی هرسال نسبت معینی از سود ویژه شركت را بصورت پاداش برای اعضای هیات مدیره تصویب خواهد نمود.
ماده 42) مسئولیت اعضای هیات مدیره
مسئولیت هریك از اعضای هیات مدیره شركت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه كشور است .
ماده 43) معاملات مدیران باشركت
اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شركت و همچنین موسسات وشركتهایی كه اعضای هیات مدیره و یامدیرعامل شركت شریك یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی كه با شركت یا به حساب شركت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع ویا سهیم شوند و در صورت اجازه نیزمفاد ماده 29 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.
ماده 44) مدیرعامل
هیات مدیره باید اقلا یك نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شركت برگزیند و حدود و اختیارت او را تعیین كند. هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 40 این اساسنامه را با حق توكیل بمدیر عامل تفویض نماید در صورتی كه مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عمل از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود .
تبصره3: هیات مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیرعامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.
تبصره4: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شركتها اعلام و پس از ثبت در رزونامه رسمی آگهی شود.
تبصره 5: هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.
ماده 45) صاحبان امضای مجاز
نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شركت و چكها و بروات وسفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را كه حق امضا دراند هیات مدیره تعیین خواهد نمود.
ماده 46) ترتیب انتخاب و وظایف بازرس
مجمع عمومی یك بازرس اصلی و یك بازرس علی البدل برای مدت یكسال معین می كند . بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملكرد و حساب سود وزیان و ترازنامه ای كه مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می كنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی كه مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر كنند و گزارش جامعی راجع به وضع شركت به مجمع عموی عادی تسلیم نمایند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشكیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهم در مركز شركت آماده باشد تصمیماتی كه بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود وزیان شركت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره6: در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.
ماده 47) اختیارات بازرس
بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد ومدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالبه كرده و مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده 48) مسئولیت بازرس
مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شركت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.
ماده 49) حق الزحمه بازرس
حق الزحمه بازرس اصلی وبازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید وتا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.
ماده 50) معاملات بازرس با شركت
بازرس اصلی و یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی كه با شركت یا به حساب شركت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند.
ماده 51) سال مالی
سال مالی شركت روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شركت از تاریخ تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.
ماده 52) صورتحساب ششماهه
هیات مدیره باید طبق ماده 137 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر ششماه یكبار خلاصه صورت دارایی و قروض شركت را تنظیم كرده به بازرس بدهد.
ماده 53) حسابهای سالانه
هیات مدیره شركت باید پس از انقضای هرسال مالی طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شركت را در پایان سال همچنینن ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود وزیان شركت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شركت طی سال مالی مزبور تنظیم كند اسناد مذكور در این ماده باید اقلا بیست روز قبل از تاریخ تشكیل مجمع عموی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی به گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.
ماده 54) حق مراجعه صاحبان سهام
از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواد در مركز اصلی شركت به صورتحسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه كرده و از ترازنامه و حساب سود وزیان شركت رونوشت بگیرد.
ماده 55) اقلام ترازنامه استهلاكات
ارزیابی دارایی های شركت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بعمل خوهد آمد در ترازنامه باید استهلاك اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنكه پس از وضع استهلاك و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا كافی نباشد پایین امدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهلاكات منظور گردد. برای جبران كاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
تعهداتی كه شركت آن را تضمین كرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده 56) تقدیم ترازنامه
ترازنامه هر سال باید حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضای سال مالی شركت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.
ماده 57) مفاصا
تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیات مدیره بمنزله مفاصا خواهد بود.
ماده 58) سود خالص
سود خالص شركت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی منهای كلیه هزینه های و استهلاكات و اندوخته ها
ماده 59) اندوخته قانونی و اختیاری
از سود خالص شركت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یك بیستم آن بر طبق ماده 140 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شو دهر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است.
ماده 60) سود قابل تقسیم
سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شركت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذكور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل كه تقسیم نشده است تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عموی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
ماده 61) انحلال
شركت در موارد زیر منحل می شود :
1- در مواردی كه بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شركت از میان برود هیات مدیره مكلف است طبق ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شركت مورد شور و رای واقع شود هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شركت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانی سرمایه شركت را به مبلغ سرمایه موجود كاهش دهد.
2- در صورتی كه هیات مدیره شركت به دعوت مجمع عموی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی كه دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست كند.
در موارد مذكور مفاد ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مراعات گردد.
ماده 62) تصفیه
هر گاه شركت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با تابعیت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قمستی از قانون تجارت بعمل خواهد امد.
ماده 63) موارد پیش بینی نشده
در موارد مسائلی كه در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت وسایر قوانین ممكلتی عمل خواهد شد.
ماده 64) این اساسنامه در 63 ماده و 7 تبصره در جلسه مورخ ................... به تصویب مجمع عمومی موسس رسید.

نظرات() 
viagra pill number
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:27 ق.ظ

It's an awesome post designed for all the online people; they will take benefit from it I am sure.
viagra homme acheter
شنبه 18 خرداد 1398 01:55 ب.ظ

Hello there, I do believe your site could possibly be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, excellent site!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

نظرسنجی

  شما چه شغلی دارید؟JavaScript Codes

Powered by WebGozar

 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :