تبلیغات
تجارت و بازرگانی - قوانین مسافر2

تجارت و بازرگانی

تجارت سالم

سه شنبه 16 تیر 1388

قوانین مسافر2

نویسنده:   

استفاده از كانالهای سبز و قرمز گمرك :

مسافرانی می‌توانند از مسیر كانال سبز عبور نمایند كه :

الف) هیچیك از كالاهای زیر را همراه نداشته باشند :

1 - اسلحه و مهمات ، مواد منفجره و محترقه

2 - صفحه (دیسك و نوار اعم از صوتی و تصویری)

3 - كتب و نشریات مخالف نظم و عفت عمومی و شئون ملی و مذهبی كشور

4 - دستگاههای فرستنده و تلفن بی‌سیم

5 - بذر و قلمه ، پیاز گل و اجزاء نباتی

6 - آلات قمار

7 - مشروبات الكلی

8 - مواد مخدر

ب ) اولین سفردرسال جاری بوده و یا در سفرهای قبلی از معافیت مسافری هیچگونه استفاده ننموده باشد .

ج ) كالای همراه مسافر جنبه تجاری نداشته باشد و ارزش اقلام نو (غیرمستعمل) آن بیش از 80 دلار برای هر نفر نباشد .

 

 

كانال قرمز

كسانی از مسیركانال قرمز عبور می‌نمایند كه :

1 - بیش از یكبار در سال بخارج از كشور مسافرت نموده باشند .

2 - كالای همراه آنها جنبه تجارتی داشته و یا از سقف ارزش قانونی بیشتر باشد .

3 - و یا یكی از اقلام مندرج در ردیفهای هشتگانه مندرج در كانال سبز را داشته باشد .

تبصره 1 : استفاده از كانال سبز مانع از آن نخواهد شد كه گمرك اقدام به بازدید كالا ننماید . مامورین گمرك می‌توانند بطور اتفاقی مسافرین كانال سبز را متوقف و اقدام به بازرسی كالای همراه آنها نمایند. در صورتیكه شرایط عبور كانال سبز را نداشته باشد در این صورت اظهار خلاف بوده و كالا قاچاق تلقی می‌شود .

تبصره 2 : در صورتیكه مسافر هیچ نوع كالایی همراه نداشته باشد و یا از میزان 80 دلار معافیت خود كالای كمتری داشته باشد برای اینكه دفعات بعد بتواند از معافیت و یا از باقیمانده معافیت خود استفاده نماید بایستی از كانال قرمز عبور نماید تا توسط ماموران گمرك مراتب در گذرنامه مسافر قید گردد .

تبصره 3 : در صورتیكه در گذرنامه مسافر مطلبی مبنی بر استفاده نكردن از معافیت مسافری قید نشده باشد . در حكم استفاده كامل از معافیت مسافری تلقی می‌گردد .

هرگاه گمرك صلاح بداند در مبادی ورودی و یا خروجی از مسافر می‌خواهد اظهارنامه‌ای را كه به او ارائه می‌شود تنظیم و تسلیم دارد تا گمرك براساس اظهار كتبی صاحب كالا (مسافر) به بازدید محموله و اقدام نماید .

در بازرسی لوازم همراه مسافر اگر لوازم موجود با اظهار مسافر مغایرت داشته باشد آن دسته از كالاهایی كه اظهار نشده و یا خلاف واقع اظهار شده مشمول مقررات قاچاق خواهد شد .

اگر كانال سبز یا قرمز درگمرك ورودی باشد می‌بایستی از كانال قرمز عبور نماید ، چنانچه از معافیت مسافری استفاده نمی‌كند و یا قسمتی از معافیت خود را استفاده می‌نماید در گذرنامه‌اش قید گردد تا بتواند در موقع ترخیص با رفریت خود را از معافیت و یا مانده معافیت خود استفاده نماید .

 

ارسال كالا (فریت) (Fright) :

باری است كه مسافر حداقل 24 ساعت قبل از پرواز و پس از تشریفات گمرك آن را به شركت حمل و نقل با ارائه بلیط و پاسپورت تحویل و برای آن بارنامه صادرمی‌شود .

كالای فریت شده می‌بایستی یك ماه قبل و یا یك ماه بعد از خود مسافر به ایران برسد مشروط بر اینكه فرستنده و گیرنده كالا خود مسافر بوده و در زمانی كه در خارج از كشور بوده فریت كرده باشد . شرایط مربوط به ایرانیان مقیم خارج كه برای اقامت دائم به كشور وارد می‌شوند و یا كسانی كه بیش از یكسال خارج از كشور بوده‌اند ، در صفحات آتی ذكر خواهد شد .

برای ترخیص كالای فریت شده بارنامه و ترخیصیه كه توسط شركت حمل و نقل صادر می‌شود ، گذرنامه و همچنین حضور صاحب كالا الزامی است .

لوازم خانه و اشیاء شخصی مستعمل ایرانیان با هر نوع گذرنامه (عادی - دانشجویی - خدمت - سیاسی) كه مدت اقامت آنان در خارج یكسال تمام و یا بیشتر بوده و ششماه آخر آن متوالی باشد و همچنین لوازم منزل و اشیاء مستعمل اتباع خارجه كه برای اقامت به ایران وارد می‌شوند از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف می‌باشد . مشروط براینكه :

الف ) لوازم و اشیاء مزبور از كشور محل اقامت مسافر حمل و یكماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرك برسد مگر در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) به تشخیص كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی .

ب ) لوازم و اشیاء مزبور با وضع و شئون اجتماعی مسافر متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد .

ج ) ظرف مدت 5 سال قبل از آن از چنین معافیتی استفاده نكرده باشد .

تبصره 1 : این قانون شامل ایرانیان مقیم خارج كه برای اقامت دائم به ایران بازمی‌گردندنیزمی‌شود.

تبصره 2 : كارمندان دولت كه برای انجام ماموریت یكساله یا بیشتر به خارج اعزام می‌شوند در صورتیكه قبل از پایان ماموریت و توقف یكساله از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت یكسال توقف مذكور در این بند نخواهد بود .

منظور از اشیاء و لوازم شخصی مذكور در این قانون ، اشیائی است كه عرفا فقط مورد استفاده صاحب آن قرارگیرد و منظور از لوازم منزل لوازمی است كه عرفا مورد استفاده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یك محل باشد .

مسافر لوازم منزل مستعمل مشمول بند 6 ماده 37 قانون امور گمركی را می‌تواند از هر نوع یكدستگاه با معافیت ترخیص نماید ، در صورتیكه دو دستگاه داشته باشد برای یك دستگاه مازاد در صورت داشتن شرایط ترخیص طبق رویه جاری با پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی بمیزان دو برابر و عوارض مربوطه ترخیص نماید . (مثل یخچال و فریزر و تلویزیون و )

ایرانیان مقیم خارج كه به كشور باز می‌گردند با داشتن شرایط اقامت یكسال و یا بیشتر كه ششماه آخر آن متوالی باشد می‌توانند آلات و ابزاردستی مربوط به كار یا حرفه خود را كه در مدت اقامت در خارج از آن استفاده می‌نموده همراه داشته باشد (این بند شامل حال اتباع خارجه كه برای اقامت یا كار به ایران وارد می‌شوند نیز میشود) .

مسافران خارجی و سیاحان یا ایرانیان مقیم خارج از كشور كه با خودروی شخصی وارد كشور می‌شوند هرگاه برای خودرو مزبور جواز عبور (كارنه دوپاساژیا تریپتیك) از كانونهای‌جهانگردی كشورهای ملحق به قرارداد ورود موقت وسایط نقلیه شخصی در دست داشته باشند و به گمرك ورودی ارائه دهند می‌توانند تا سه ماه با توجه به اعتبار جواز عبور بدون التزام به تسلیم اظهارنامه یا تادیه وجه‌الضمانی به گمرك از وسیله نقلیه خود در كشور استفاده كنند ، و یا در مدت مزبور چندین بار با وسیله خود از راههای مجاز وارد و خارج شوند . اداره گمرك می‌تواند به درخواست متقاضی در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسیله نقلیه در داخل كشور را حداكثر تا پایان مدت اعتبار جواز تمدید كند .

تبصره 1 : استفاده از مزایای این ماده موكول به این است كه جواز عبور دارای سه شرط باشد :

1 - جواز مزبور برای ورود وسیله نقلیه به ایران دارای اعتبار باشد .

2 - مندرجات و اوصاف مذكور در جواز عبور با مشخصات وسیله نقلیه وارده مطابق باشد .

3 - در هیچیك از قسمتهای مختلف جواز مزبور آثار قلم خوردگی یا حك یا اصلاح وجود نداشته باشد مگر این كه كانون صادر كننده جواز ، اصلاحی را كه بعمل آمده ، با مهر و امضای خود گواهی كرده باشد .

تبصره  : ایرانیان مقیم خارج از كشور به شرطی می‌توانند از مقررات این ماده استفاده كند كه قبل از ورود به ایران لااقل ششماه متوالی یا بیشتر در خارج اقامت داشته باشند .

مسافران وارده از مناطق آزاد تجاری هم مثل سایر مسافرین ورودی از كشورهای خارج می‌توانند تا مبلغ 160 دلار كالا وارد نمایند .

مسافران مناطق مذكورباارائه بلیط و كارت شناسایی معتبر می‌توانند طبق مقررات كالای همراه خود را ترخیص نمایند و با ارائه كارت مناطق آزاد فقط برای  یكباردرسال می‌توان ازمعافیت مسافری استفاده نمود .

اضافه بودن از حد سقف ارزش مقرر قانونی ، جنبه تجاری داشتن كالا و یا به دلایل دیگر ، نظیر ممنوعیت ورود و یا تكرار آن به حدی كه از جنبه مسافری خارج و به صورت یك روند تجاری درآمده باشد كه در این مورد كالا باید از كشور خارج گردد . این عمل را مرجوع نمودن كالا می‌نامند و گمرك با تنظیم صورت مجلس مرجوعی و ابلاغ به صاحب كالا در مهلت مقرر (چهارماه در گمركات زمینی و دو ماه در گمركات هوایی) توسط ذینفع باید از كشور خارج گردد .

مسافرینی كه در یكسال بیش از یكبار مسافرت می‌نمایند هرگاه در مسافرتهای بعدی كالای غیرمجاز از همان نوعی كه در سفر یا سفرهای قبلی همراه‌آورده و براساس مفاد این ماده مرجوع كرده باشند ، مجددا وارد و به گمرك اظهار نمایند كالای مزبور دیگر قابل ترخیص و یا اعاده نبوده و باید بلافاصله نسبت به ضبط آن اقدام شود .(تبصره ذیل ماده 55 آ.ا.ق.ا.گ)

هرگاه از سوی صاحب كالا ، كالای مرجوعی و یا كالای وارده در مهلت معینی كه قانون تعیین نموده (گمركات هوایی دو ماه و برای سایر گمركات 4 ماه) جهت اعاده به خارج و یا ترخیص اظهارنشود كالا متروكه می‌شود و پس از مهلت مقرر در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی قرار می‌گیرد .

كالای متروكه پس از تنظیم اظهارنامه متروكه و ارزیابی و ارزش گذاری و تعیین حقوق گمركی وسود بازرگانی و عوارض و هزینه‌های متعلقه عینا تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی میگردد و گمرك در آن حق هیچگونه دخل و تصرفی را ندارد .

مسئولیت خسارت وارده به كالا و فقدان آن قبل از ورود به عهده شركت حمل و نقل می‌باشد . شركت حمل و نقل می‌بایستی كالا را صحیح و سالم تحویل صاحب كالا و یا انبار نماید و گمرك هیچگونه مسئولیتی در موارد فوق ندارد .(بعنوان مثال درگمرك امانات پستی شركت پست مسئولیت حفظ و نگهداری كالا را دارد.)

 

 

فهرست كالاهای مجاز برای مسافرین ورودی :

مسافر می‌تواند كالاهای ذیل بشرح رعایت سقف ارزش و نداشتن جنبه تجاری وارد نماید :

1 - دستگاههای مورد استفاده در خانه ازنوع برقی ، گازی یا نفتی ، اعم از اینكه استفاده از آنها موكول به نصب در خانه و دریك محل مخصوص باشد یا در محل ثابتی در خانه جای داده شود یا قابل حمل باشد .

2 - اجزا و قطعات یدكی و ملزومات و دستگاههای موضوع بند یك

3 - اجزا و قطعات یدكی و ملزومات اتومبیلهای سواری ، موتور سیكلت و دوچرخه .

4 - لوازم سرمیز و آشپزخانه (خانه‌داری)

5 - لوازم شخصی ، اجزا و قطعات یدكی و ملزومات آن

6 - ساك و چمدان

7 - البسه ، كیف ، كفش

8 - پارچه

9 - مواد غذایی از جمله شیرینی ، شكلات ، تنقلات ، آبمیوه ، نوشابه غیرالكلی

10 - لوازم بهداشتی از قبیل  : خمیردندان ، مسواك ، عطر ، ادكلن و غیره

11 - لوازم آرایشی و آرایشگری

12 - مواد و لوازم تدخین (از نوع مجاز)

13 - رایانه دستی یا كیفی و ملزومات آنها

14 - لوازم ورزشی

15 - لوازم التحریر(نوشت افزار)

16 - دوچرخه و سه چرخه

17 - گل مصنوعی

18 - تفنگ بادی

19 - فرش ماشینی

20 - ابزار دستی ، برقی و غیر برقی

21 - روزنامه ، مجله ، تقویم ، آلبوم و سایر محصولات صنعت چاپ

22 - اسباب بازی

23 - زیور آلات بدلی

24 - مودم - فاكس مودم

25 - دوربین دستی (هندی كم)

*** كالاهای وارداتی مخصوص مسافران مناطق آزاد تجاری و صنعتی :

1 - مواد اولیه كارخانجات تولیدی

2 - قطعات موردنیاز صنایع

قابل ذكر است كه كالای همراه مسافر نبایستی از انواع دارای منع شرعی و قانونی باشد .

 

فهرست كالای ممنوع‌الورود توسط مسافرین :

1 - مشروبات الكلی

2 - وسایل قمار

3 - اسلحه سرد و گرم و مواد محترقه و منفجره

4 - مواد مخدر

5 - نشریات ، تصاویر ، فیلم و عكس و هر نوع نوشته كه مخالف نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی كشور باشد .

6 - سایر كالاهایی كه منع شرعی و قانونی دارند .

 

فهرست كالاهایی كه برای ورود نیازبه اخذ مجوز مخابرات دارند :

1 - رادیو ، ضبط و پخش توام با رادیو

2 - بی سیم ، تلفن بی‌سیم ، تلفن همراه

3 - اسباب بازی كنترل دار

4 - فراخوان

5 - دزدگیر

6 - تاكی واكی

7 - قطعات الكترونیكی از قبیل برد و غیره

نظرات() 
viagra stock ticker
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:27 ق.ظ

What's up mates, its fantastic paragraph concerning tutoringand fully defined, keep it up all the time.
lloyds pharmacy viagra cost
شنبه 18 خرداد 1398 01:55 ب.ظ

Hello there! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my apple iphone. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to correct this problem. If you have any recommendations, please share. With thanks!
https://darcipeels.wordpress.com/2015/06/26/hammer-toes-definition
شنبه 30 اردیبهشت 1396 12:30 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if
you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I
look forward to your new updates.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

نظرسنجی

  شما چه شغلی دارید؟JavaScript Codes

Powered by WebGozar

 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :