تبلیغات
تجارت و بازرگانی - ترانزیت

تجارت و بازرگانی

تجارت سالم

سه شنبه 16 تیر 1388

ترانزیت

نویسنده:   

ترانزیت

 

((ترانزیت گمركی)) Customs Transit '' '' :

روش یا یك رویه (رژیم) گمركی است كه برای انتقال كالای گمرك نشده از یك گمركخانه (مبدا) به گمركخانه دیگر(مقصد) استفاده می شود . بنابراین ، برحسب اینكه گمرك مبدا در یك قلمرو گمركی و گمرك مقصد در یك قلمرو گمركی دیگر یا هر دو در یك قلمرو گمركی یا مبدا در مرز ،‌ مقصد در مرز ، مبدا در مرز ، مقصد در داخل قلمرو گمركی ، مبدا در داخل و مقصد در داخل قلمرو گمركی و بالاخره ، مبدا در داخل و مقصد در مرز گمركی یك كشور باشد ، اصطلاحاتی مثل ترانزیت بین‌المللی ، ترانزیت خارجی ، ترانزیت به داخل ، ‌ترانزیت به خارج به كار خواهد رفت .

 

ترانزیت خارجی :

تزانزیت خارجی عبارت است از كالای خارجی كه به منظور عبور از خاك ایران از یك گمركخانه در یك نقطه مرزی وارد و در مدت اعتبار پروانه ترانزیت از نقطه مرزی دیگر خارج می‌شود . برای این منظور اظهارنامه در دو نسخه تنظیم می‌شود .

 

كنوانسیون گمركی درباره ورود موقت وسائط نقلیه

این كنوانسیون تحت‌نظرسازمان ملل متحد ، به منظور تسهیل در عبور و مرور وسائط نقلیه زمینی ، اعم از وسائل نقلیه شخصی (سواری) ، مسافری و حمل بار تحت ضوابط و شرایط مشخص ، با تامین حقوق و منافع كشورهای عضو كه وسیله نقلیه در قلمرو آن كشورها وارد و یا از آن طریق عبور می‌كند ، از یك طرف و استفاده از اسناد معین و متحدالشكل جهت درج مشخصات وسیله نقلیه و سایر اطلاعات ضروری موردنیاز از لحاظ مقامات گمركی كشور محل ورود یا عبور وسیله نقلیه به عوض به كار رفتن اسناد گمركی آن كشور ، از طرف دیگر منعقد گردیده است .

تریلرها (با یا بدون یدك‌كشها) ، كلیه قطعات یدكی ، متفرعات و تجهیزات وسیله نقلیه كه جنبه متعارفی دارند ، مشمول تسهیلات مربوط به وسائط نقلیه خواهند بود.

((اسناد ورود موقت)) به صورت دفترچه و به نام ((كارنه دو پاساژ)) یا ((دفترچه‌ عبور گمركی)) تنظیم شده و توسط كانونهای مجاز صدور كارنه مقیم كشور محل صدور دفترچه و مورد ضمانت مقامات رسمی آن كشور ، صادر می‌گردد .

چنانچه ((دفترچه عبور گمركی)) در قلمرو كلیه یا بیش از یك كشور متعاهد معتبر باشد به ((‌كارنه دوپاساژ)) موسوم است و هرگاه منحصرا در قلمرو یك كشور متعاهد معتبر باشد و حسب مورد به زبان ملی كشور محل ورود و یا به زبان ملی دو كشورذینفع ، چاپ و تنظیم شده باشد ، به ترتیب تحت عنوان ((تریپتیك)) (TRIPTYQUE) و ((دیپتیك))(DIPTYQUE) به عنوان ((اسناد ورود موقت)) موضوع كنوانسیون گمركی فوق‌الذكر خوانده می‌شود و مدت اعتبار آنها در هر حال متجاوز از یك سال نمی‌باشد .

 

دفترچه ((كارنه دوپاساژ))

كلیه مطالب مندرج دراین دفترچه، به زبان فرانسه تنظیم‌گردیده و ابعاد آن 22×27 سانتی متر می‌باشد و كانون صادركننده ، مكلف است ، ضمن ذكر نام خود در كلیه اوراق دفترچه‌ ، بلافاصله حرف اول اسم سازمان بین‌المللی كه بدان وابسته است را قید نماید .

مندرجات روی جلد دفترچه را شماره كارنه ، مدت اعتبار دفترچه ، نام و مشخصات و آدرس دارنده دفترچه ، محل ثبت و صدور اوراق وسیله نقلیه با قید شماره و نام كشورهایی كه دفترچه در حوزه قلمرو آن كشورها معتبر است تشكیل می دهد .

مندرجات‌ظهرجلد دفترچه ، به قید مشخصات وسیله نقلیه و نوع آن ، متضمن‌شماره  شاسی ، موتور، وزن و ارزش وسیله حمل و در ذیل ، مراتب نمونه امضاء دارنده دفترچه ، دبیركل سازمان بین‌المللی مربوط و مسئول كانون صادر كننده دفترچه با قبول‌مسئولیتهای‌قانونی- كه مطابق مقررات كنوانسیون‌عهده هریك‌ازامضاءكنندگان  می‌باشد - اختصاص دارد . همچنین محلی برای تمدید اعتبار لازم ، جهت خروج مجدد وسائل نقلیه كه می‌بایست قبل از انقضاء‌ مدت اعتبار اولیه ، توسط دارنده دفترچه با تسلیم درخواست به مقامات ذیصلاح گمركی تقاضا شده باشد ، وجود دارد . اوراق داخل دفترچه ، مربوط به ثبت اطلاعات ، راجع به ورود و خروج وسیله حمل به كشور یا از كشور و سایر مراتب است .

در ایران كانون جهانگردی و اتومبیلرانی مسئولیت تخمین این كارنه را برعهده دارد .

لازم به یادآوری است امروزه كلیه كنوانسیونهای مربوطه به ورود موقت وسائط نقلیه دائما مورد بررسی قرار می‌گیرد و مفاد آن با توجه به نیازها و ضرورتهای گمركی به روزمی‌گردد.درسال 1993 سازمان جهانی گمرك (W.C.O) كنوانسیون جدیدی را جهت ورود موقت وسیله نقلیه تحت عنوان كنوانسیون استانبول تصویب و معرفی نموده است .

 

دفترچه تریپتیك (TRIPTYQUE)

كلیه مندرجات این سند،چاپی و به زبان كشور محل ورود وسیله نقلیه تنظیم شده و ابعاد آن 5/29×13 سانتی‌متر است كه مشتمل بر سه قسمت ذیل می‌باشد :

1 - یك قسمت جدانشدنی به نام ((سند ورودی)) یا وله ورودی (VOLET D'ENTRÉE) پرفراژ شده كه از ورقه تریپتیك جدا شده و در گمرك ورودی نگهداری خواهد شد . در این قسمت ، شماره  تریپتیك با قید نام كشوری كه در‌ آنجا اعتبار برای ورود دارد و تاریخ اعتبار ، نام كانون ضمانت كننده ، نام كانون صادركننده ، نام دارنده دفترچه و محل سكونت (آدرس) ، نوع وسیله نقلیه ، شماره و مشخصات ثبت وسیله نقلیه در كشور محل صدور ، شماره شاسی ، موتور ، حجم موتور ، تعداد سیلندر ، رنگ و نوع اطاق و بدنه و تودوزی ، ظرفیت ، لاستیكهای یدك ، رادیو و سایر مشخصات وسیله حمل ، وزن خالص اتومبیل و ارزش آن ، تاریخ ورود ، گمرك محل ورود و شماره ثبت دفتر مرز ورودی ، مشخص و در پایین ورقه ، محلی برای مهر و امضاء مقامات گمركی محل ورود نیز منظور گردیده است .

برای درج مراتب ورود و خروج مكرر ، طی مدت اعتبار دفترچه ، محلی به عنوان ((روادید عبور)) ("VISAS DE PASSAGED") برای هفت بار ورود و هفت بار خروج در نظر گرفته شده كه در هر ورود ، جدول ورود (ENTREE) و در هر خروج ، جدول خروج (SORTIE) توسط گمرك مهر می‌گردد .

2 – یك‌قسمت دیگرجداشدنی تریپتیك، به نام ((سند خروج)) یا وله خروجی (VOLET DE SORTIE) پرفراژ شده كه موقع خروج از دفترچه جدا شده و به گمرك محل خروج وسیله نقلیه و كشوری كه قبلا به قلمرو آن وارد شده تحویل می‌گردد تا به گمرك ورودی ارسال و تسویه گردد . در این برگ ، شماره  تریپتیك ، نام كشوری كه در آن اعتبار دارد ، تاریخ انقضای اعتبار ، نام موسسه و كانون ضمانت كننده و نام و مشخصات دارنده و مشخصات وسیله حمل ، عینا مطابق مندرجات سند ورودی (VOLET D'ENTRÉE) محلی برای ثبت اطلاعات ، راجع به ورود ، نام گمرك ورودی ، شماره ثبت دفاتر مرز ورود و مهر و امضاء گمرك ورودی و مامور گمرك ، تاریخ خروج قطعی و نام و مشخصات گمرك محل خروج در نظر گرفته شده كه عینا باید در قسمت سوم دفترچه كه متعلق به دارنده وسیله نقلیه است و تحت عنوان ((VOLET A CONSERVER PAR LE TITULAIRE)) (وله‌ای كه به ذینفع تسلیم می‌شود) قید گردیده ، درج می‌شود .

3 - قسمت دیگر تریپتیك ، تحت عنوان ((VOLET A CONSERVER PAR LE TITULAIRE)) (قسمتی كه به ذینفع تسلیم می‌شود) باید در اولین مرحله ورود و آخرین خروج قطعی ، ممهور به مهر و امضاء گمرك محل ورود و محل خروج شده و اطلاعاتی نظیر : شماره تریپتیك ، اعتبار آن ، كشوری كه سند مزبور در آن كشور معتبر است ، مشخصات وسیله نقلیه ،‌ نام و مشخصات دارنده ، نام گمرك ورود وخروج مجدد جهت ارائه و استرداد به كانون صادركننده درآن، درج و در اختیار دارنده وسیله نقلیه قرارداده شود .

 

دفترچه دیپتیك (DIPTYQUE)

سند اخیر به زبان ملی دو كشور طرف قرارداد (صادركننده سند ومحل ورود وسیله نقلیه) تنظیم می‌شود و ابعاد آن 11×5/24 سانتیمتر است . این دفترچه دارای یك ((سوش)) (SOUCHE) و یك پروانه جدا شدنی و همچنین یك سند وله (VOLET) به انضمام گواهی موسسه صادركننده می‌باشد .

استفاده ازدیپتیك،به‌این ‌ترتیب‌است كه سوش(SOUCHE) توسط موسسه صادركننده نگهداری می‌شود و پروانه جداشدنی (Papillon) به شیشه جلو وسیله نقلیه نصب می‌گردد و سند ((VOLET)) به دارنده تحویل می‌گردد تا حداكثر ظرف 15 روز از تاریخ انقضای اعتبار سند متضمن گواهی هویتی كه تكمیل شده ، به موسسه صادركننده اعاده شود .

پروانه نصب شده به شیشه جلو وسیله نقلیه ،‌به منظور تشخیص مقامات دفتر گمرك خروج و همچنین دفتر گمرك كشور محل ورود موقت ، به استفاده صاحب وسیله نقلیه از سند گمركی مذكور می‌باشد .

در دفترچه موصوف، مشخصات اتومبیل، دارنده ، صادركننده ، مدت‌اعتبار، تاریخ  انقضای سند ، تعهد دارنده به رعایت مقررات و قوانین گمركی كشور و محل ورود ، مشخصات گمركات ورودی و خروجی ممهوربه مهر و امضاء‌ وبا قید شماره سند ورود موقت ((شماره دیپتیك)) درج گردیده است.

 

كنوانسیون A.T.A

این كنوانسیون زیر نظر شورای همكاری گمركی (CCC)Customs co-operation council در سال 1962 ایجاد گردید .

مقررات این كنوانسیون اجازه ورود موقت كالاهای مشخصی را به كشورهای‌ثالث صادر نموده مشروط برآنكه صاحبان كالا بدون هیچگونه قصوری كالا را دوباره تحت همان شرایط اولیه ، از كشور ثالث خارج نمایند . كارنه ATA توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی INTERNATIONAL CHAMBER COMMERCE (ICC) به مركزیت پاریس كه نقش هماهنگ كننده رادارد صادر می‌گردد.

كالاهای تحت پوشش كارنه ATA به شرح زیر است :

- نمونه‌های كالای تجاری و فیلم‌های تبلیغاتی

- محمولات جهت ارائه در نمایشگاهها

- انواع وسایل مشخص شغلی و حرفه‌ای

كارنه ATA علاوه بر كشورهای اروپائی توسط سایر كشورهای عضو نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولا دریافت چنین كارنه‌ای بعهده صاحب كالا است .

ایران نیز از كشورهای عضو كنوانسیون ATA است . اما بعلت مشخص نبودن موسسه ضامن ملی در كشور ، از مقررات و تسهیلات آن استفاده نمی‌شود .

 

دفترچه A.T.A

یك سند بین‌المللی گمركی است كه طبق مقررات كنوانسیون A.T.A وثیقه معتبری را از لحاظ بین‌المللی تشكیل می‌دهد و درعین حال ممكن است به جای اسناد داخلی ، مورد استفاده قرار گیرد . همچنین ، این سند ممكن است به عنوان وثیقه برای حقوق و عوارض ورودی به منظور تامین اجازه ورود موقت و جائی كه ترانزیت كالا را اقتضاء نماید برای نظارت بر صدور موقت و ورود مجدد كالا (كالای برگشتی) پذیرفته شود كه در این مدت از ضمانت بین‌المللی برخوردار نخواهد بود .

 

كنوانسیون گمركی T.I.R

كنوانسیون گمركی سازمان ملل متحد در رابطه با حمل و نقل بین‌المللی كالا تحت پوشش كارنه نیز از مهمترین و جامع‌ترین مقررات گمركی در سیستم ترانزیتی جاده‌ای می‌باشد كه ناظر بر روابط بین حمل كننده ، گمرك و موسسه ضامن است.

ازسال1975كنوانسیون تیر19 بار اصلاح شده است . آخرین اصلاحات كنوانسیون كه از 17 فوریه 1999 قابل اجرا شده بهبود قابل ملاحظه‌ای در ارائه رویه TIR  درسطوح ملی و بین‌المللی ایجاد نموده،امكان كنترل گمركی را افزایش داده و همكاری بین‌الدول وهماهنگی اعضای اجرایی TIR را بهبود بخشیده است . تا بحال 64 كشور علاوه بر جامعه اروپا به این كنوانسیون ملحق شده‌اند .

این كنوانسیون كه به تیر 1975 معروف است . مشتمل بر 64 ماده و 9 ضمیمه است .

این سیستم تمام اروپا ، شمال آفریقا ، خاور نزدیك و خاورمیانه را پوشش می‌دهد. ایالات متحده آمریكا و كانادا و همچنین شیلی و اروگوئه در آمریكای جنوبی از اعضاء این كنوانسیون می‌باشند .

سیستم تیر ممكن است در مورد حمل و نقل كانتینری كالا از طریق راه آهن و راههای آبی داخلی نیز به كار گرفته شود ، مشروط بر اینكه یك قسمت از سفر توسط جاده انجام پذیرد .

براساس این كنوانسیون حمل و نقل كالا از یك نقطه در گمرك مبدا به یك نقطه در گمرك مقصد از طریق قلمرو و سایر كشورهایی كه لازم است عبور نماید ، بدون بازرسی گمركی در طول مسیر مجاز می‌باشد . البته این عبور بدون بازرسی نیاز به اقدامات تعیین شده از قبل به شرح زیر دارد :

- پلمپ وسیله نقلیه حامل كالا در گمرك مبدا

- اجرای دستورالعملهای حفاظتی برای انواع محفظه و یا كانتینر ، بمنظور جلوگیری از هرگونه قاچاق

- تامین پوشش هرگونه ریسكی درحقوق و عوارض گمركی در طول سفر ، بدین منظور یك سلسله ضمانتهای بین‌المللی تحت پوشش این كنوانسیون ایجاد گردیده است ، كه مهمترین و معتبرترین این ضمانت‌ها توسط سازمان ایرو (IRU) در ژنو ترتیب داده شده است . در جمهوری اسلامی ایران موسس ضامن ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است كه شركتهای حمل و نقل ، با سپردن تضمینات لازم به موسسه ضامن كشور از تسهیلات كارنه تیر برخوردار می‌باشند .

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به استناد ماده 6 كنوانسیون تیر به عنوان تنها موسسه ضامن و صادركننده كارنه تیر در ایران شناخته شده و طبق تعهدی كه در مقابل گمرك دارد ، به ازاء هر فقره كارنه تیر در قبال گمرك تا سقف 50 هزار دلار یا معادل ریالی آن ضامن پرداخت حقوق گمركی، ‌سود بازرگانی ، عوارض و جرائم ناشی از هرگونه تخلف و تاخیر خواهد بود و اتاق مكلف است وجوه مذكور را ظرف مدت سه ماه از تاریخ مطالبه بپردازد .

اجرای قرارداد تیر و صدور گواهی قبولی برای وسایط نقلیه زمینی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بر عهده گمرك ایران است و از طریق اداره كل نظارت برترانزیت براجرای دقیق قرارداد تیر در گمركات كشور نظارت می‌شود.

 

دفترچه T.I.R (Transport International Road)

یك سند بین‌المللی است كه طبق مقررات كنوانسیون گمركی حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای نام گمركخانه‌های مجاز مبدا و مقصد (ورودی و خروجی) و راههای مجاز عبور كالای ترانزیتی كه جز از طریق آنها ورود و خروج و یا عبور كالا و وسیله حمل تحت عنوان ترانزیت خارجی میسر نمی‌باشد ، از طریق مقامات گمركی از قبل مشخص می‌گردد .

 

ترانزیت داخلی :

ترانزیت داخلی عبارت است از كالای گمرك نشده‌ای كه از گمركخانه مجاز (مبدا) به گمركخانه مجاز دیگری(مقصد) تحت عنوان ترانزیت داخلی اداری یا شخصی حمل و تحویل گردد . این كالا ممكن است در گمرك مبدا تخلیه و سپس ترانزیت گردد . كلیه مقررات و ارزیابی قطعی درمورد آن اعمال می‌گردد .

اظهارنامه در سه نسخه تنظیم و حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه به صورت سپرده اخذ می‌شود ، فقط هزینه‌ها به صورت نقدی بطور قطعی دریافت می‌شود .

 

نظرات() 
유흥알바
سه شنبه 8 مرداد 1398 09:05 ق.ظ
hello this weekend is fastidious in favor of me since this time i am raeding this enormous informative piece of writing here at my house
http://viagrawwithoutdoctor.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 11:47 ب.ظ

Nicely voiced indeed! .
canada drugs online canadian medications list online pharmacy canada online pharmacies medication cialis canadian pharmacy prescriptions from canada without online pharmacies legitimate safe canadian online pharmacies drugstore online shopping reviews online pharmacy
generic cialis only in usa
دوشنبه 3 تیر 1398 06:20 ق.ظ

You've made your position pretty effectively.!
cialis vs viagra viagra vs cialis chinese cialis 50 mg cialis online nederland we use it cialis online store cialis farmacias guadalajara wow cialis tadalafil 100mg buy generic cialis cialis 05 cialis generika in deutschland kaufen
http://adygter.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 02:22 ب.ظ

Thanks. Quite a lot of info.

prix de cialis preis cialis 20mg schweiz tarif cialis france cialis tablets for sale click here cialis daily uk generic cialis with dapoxetine cialis kamagra levitra prices on cialis 10 mg callus precios de cialis generico
http://fastbibla.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 11:37 ب.ظ

Seriously tons of superb data!
viagra vs cialis acquistare cialis internet order a sample of cialis cialis pills boards cialis generico in farmacia try it no rx cialis cialis 20mg prix en pharmacie purchase once a day cialis import cialis cilas
http://feikupa.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:54 ق.ظ

Thanks a lot, Good information.
cialis 10 doctissimo we like it safe cheap cialis buy cialis online cheapest cialis 5 mg buying cialis in colombia cialis generico postepay cialis generic tadalafil buy prix cialis once a da canadian drugs generic cialis chinese cialis 50 mg
Cialis 20 mg
جمعه 31 خرداد 1398 02:50 ب.ظ

You've made the point!
callus generic cialis with dapoxetine cialis 20 mg effectiveness cialis tablets for sale calis cialis patent expiration prezzo di cialis in bulgaria we choice cialis pfizer india no prescription cialis cheap buying cialis overnight
http://siopregip.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:30 ب.ظ

Whoa all kinds of amazing knowledge!
generic cialis 20mg uk cialis authentique suisse only now cialis for sale in us cialis price thailand side effects for cialis click now buy cialis brand we like it cialis soft gel canada discount drugs cialis we like it cialis price generic cialis at walmart
http://holslide.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:29 ق.ظ

Appreciate it, Ample information.

deutschland cialis online generic cialis levitra what is cialis cialis 200 dollar savings card when will generic cialis be available cialis rezeptfrei cialis 5 mg look here cialis order on line cialis 5 mg dose size of cialis
http://fiethocof.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:25 ق.ظ

Amazing many of good tips.
buy generic cialis discount cialis cialis pills in singapore cialis dosage cialis cipla best buy dosagem ideal cialis tadalafil tablets cialis tadalafil safe dosage for cialis generic cialis in vietnam
http://ussmarib.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:01 ب.ظ

You stated this wonderfully.
cialis manufacturer coupon achat cialis en suisse only now cialis for sale in us does cialis cause gout precios cialis peru click here to buy cialis cialis 5 mg schweiz cialis 5 mg para diabeticos tadalafil 10 mg viagra cialis levitra
http://subtimas.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:19 ق.ظ

You actually mentioned it exceptionally well!
cialis daily new zealand trusted tabled cialis softabs generic cialis soft gels buy cialis online cheapest we like it safe cheap cialis cialis tablets for sale rx cialis para comprar generic cialis with dapoxetine cialis soft tabs for sale buy online cialis 5mg
http://maiknotac.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:04 ب.ظ

Amazing loads of awesome material.
dose size of cialis tadalafil 5mg cialis generique tesco price cialis comprar cialis 10 espa241a tadalafil 200 cialis coupon brand cialis generic cost of cialis per pill cialis online
http://rinatar.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:26 ق.ظ

You actually mentioned that wonderfully.
buy cialis online legal callus cialis cipla best buy cialis patent expiration online cialis purchasing cialis on the internet cialis daily reviews click now buy cialis brand cialis pills boards cialis canada on line
buy cheap cialis line
شنبه 25 خرداد 1398 12:27 ب.ظ

Fine knowledge. Thanks.
cialis uk next day we use it cialis online store venta de cialis canada cialis professional yohimbe only now cialis for sale in us estudios de cialis genricos purchasing cialis on the internet cialis 5 mg funziona 200 cialis coupon cialis 5 mg buy
Buy cialis
جمعه 24 خرداد 1398 10:20 ب.ظ

Amazing posts. Thanks a lot!
we recommend cialis best buy only now cialis 20 mg where do you buy cialis cialis patentablauf in deutschland warnings for cialis canadian drugs generic cialis canada discount drugs cialis cialis dosage recommendations usa cialis online buy original cialis
cialis from canada
جمعه 24 خرداد 1398 08:10 ق.ظ

You actually reported this very well.
generic cialis with dapoxetine look here cialis cheap canada cialis 5 mg effetti collateral cialis 20 mg effectiveness cialis generika in deutschland kaufen does cialis cause gout cialis pills in singapore cialis cipla best buy cialis name brand cheap cialis soft tabs for sale
Buy generic cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:47 ب.ظ

Lovely facts, Appreciate it.
cialis pas cher paris cialis dose 30mg compare prices cialis uk rx cialis para comprar cialis tablets wow cialis 20 cialis free trial buy original cialis weblink price cialis how do cialis pills work
http://hradohol.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:19 ق.ظ

You actually reported it well!
generic cialis pro cialis generico milano canada discount drugs cialis cialis kaufen cialis sale online generic cialis pill online india cialis 100mg cost cialis billig cialis rezeptfrei generic cialis review uk
http://distusix.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:14 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis mit grapefruitsaft we choice cialis uk cuanto cuesta cialis yaho prix de cialis cialis online cialis super acti buy cialis online cheapest how to buy cialis online usa how to buy cialis online usa what is cialis
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:24 ق.ظ

Cheers, Loads of stuff.

where do you buy cialis safe site to buy cialis online estudios de cialis genricos female cialis no prescription cialis 20 mg best price 40 mg cialis what if i take how to purchase cialis on line cialis canada canadian drugs generic cialis cialis purchasing
mail order generic viagra
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:27 ق.ظ

I am in fact thankful to the owner of this website who has shared this enormous piece of writing at here.
viagra in crema
شنبه 18 خرداد 1398 01:55 ب.ظ

Hello to every body, it's my first pay a quick visit of this blog; this weblog includes remarkable and actually fine stuff in favor of readers.
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 06:34 ب.ظ

Awesome material, Thanks a lot!
acquistare cialis internet cialis for bph generic cialis 20mg uk purchase once a day cialis cialis australian price buy generic cialis cialis australia org effetti del cialis cialis kaufen wo enter site natural cialis
http://ukcanadianpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 02:15 ب.ظ

Incredible a lot of valuable info.
canadian online pharmacies legal prescriptions from canada without order canadian prescriptions online northwest pharmacies pharmacy canada canadian pharmaceuticals online pharmacies legitimate canadian pharmaceuticals reviews online pharmacies in usa cialis from canada
brazil nuts toxic
چهارشنبه 12 دی 1397 02:13 ق.ظ
Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your
webpage? My blog site is in the exact same niche as yours and my visitors would definitely benefit from
a lot of the information you provide here. Please let me know if this okay with you.

Regards!
buy tadalafil online
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:59 ق.ظ

You said it perfectly..
acheter cialis meilleur pri prezzo cialis a buon mercato 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis at walmart viagra vs cialis cialis sale online cialis coupons cialis savings card deutschland cialis online look here cialis cheap canada
buy cialis uk
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:08 ق.ظ

Seriously all kinds of excellent information.
cialis daily dose generic cialis price thailand buy online cialis 5mg cialis online nederland generic cialis pro cialis venta a domicilio viagra vs cialis vs levitra cialis kaufen wo cialis prezzo al pubblico cialis prices
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:43 ب.ظ

Seriously all kinds of excellent knowledge.
effetti del cialis weblink price cialis rezeptfrei cialis apotheke sublingual cialis online cialis rckenschmerzen cialis herbs 200 cialis coupon wow cialis tadalafil 100mg cialis farmacias guadalajara wow cialis tadalafil 100mg
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:43 ب.ظ

Terrific facts. Thank you.
cialis daily reviews callus legalidad de comprar cialis cialis flussig cialis generico cialis lilly tadalafi cialis generico in farmacia cialis tablets cialis generico in farmacia cialis qualitat
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

نظرسنجی

  شما چه شغلی دارید؟JavaScript Codes

Powered by WebGozar

 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :