تبلیغات
تجارت و بازرگانی - ترانزیت

تجارت و بازرگانی

تجارت سالم

سه شنبه 16 تیر 1388

ترانزیت

نویسنده:   

ترانزیت

 

((ترانزیت گمركی)) Customs Transit '' '' :

روش یا یك رویه (رژیم) گمركی است كه برای انتقال كالای گمرك نشده از یك گمركخانه (مبدا) به گمركخانه دیگر(مقصد) استفاده می شود . بنابراین ، برحسب اینكه گمرك مبدا در یك قلمرو گمركی و گمرك مقصد در یك قلمرو گمركی دیگر یا هر دو در یك قلمرو گمركی یا مبدا در مرز ،‌ مقصد در مرز ، مبدا در مرز ، مقصد در داخل قلمرو گمركی ، مبدا در داخل و مقصد در داخل قلمرو گمركی و بالاخره ، مبدا در داخل و مقصد در مرز گمركی یك كشور باشد ، اصطلاحاتی مثل ترانزیت بین‌المللی ، ترانزیت خارجی ، ترانزیت به داخل ، ‌ترانزیت به خارج به كار خواهد رفت .

 

ترانزیت خارجی :

تزانزیت خارجی عبارت است از كالای خارجی كه به منظور عبور از خاك ایران از یك گمركخانه در یك نقطه مرزی وارد و در مدت اعتبار پروانه ترانزیت از نقطه مرزی دیگر خارج می‌شود . برای این منظور اظهارنامه در دو نسخه تنظیم می‌شود .

 

كنوانسیون گمركی درباره ورود موقت وسائط نقلیه

این كنوانسیون تحت‌نظرسازمان ملل متحد ، به منظور تسهیل در عبور و مرور وسائط نقلیه زمینی ، اعم از وسائل نقلیه شخصی (سواری) ، مسافری و حمل بار تحت ضوابط و شرایط مشخص ، با تامین حقوق و منافع كشورهای عضو كه وسیله نقلیه در قلمرو آن كشورها وارد و یا از آن طریق عبور می‌كند ، از یك طرف و استفاده از اسناد معین و متحدالشكل جهت درج مشخصات وسیله نقلیه و سایر اطلاعات ضروری موردنیاز از لحاظ مقامات گمركی كشور محل ورود یا عبور وسیله نقلیه به عوض به كار رفتن اسناد گمركی آن كشور ، از طرف دیگر منعقد گردیده است .

تریلرها (با یا بدون یدك‌كشها) ، كلیه قطعات یدكی ، متفرعات و تجهیزات وسیله نقلیه كه جنبه متعارفی دارند ، مشمول تسهیلات مربوط به وسائط نقلیه خواهند بود.

((اسناد ورود موقت)) به صورت دفترچه و به نام ((كارنه دو پاساژ)) یا ((دفترچه‌ عبور گمركی)) تنظیم شده و توسط كانونهای مجاز صدور كارنه مقیم كشور محل صدور دفترچه و مورد ضمانت مقامات رسمی آن كشور ، صادر می‌گردد .

چنانچه ((دفترچه عبور گمركی)) در قلمرو كلیه یا بیش از یك كشور متعاهد معتبر باشد به ((‌كارنه دوپاساژ)) موسوم است و هرگاه منحصرا در قلمرو یك كشور متعاهد معتبر باشد و حسب مورد به زبان ملی كشور محل ورود و یا به زبان ملی دو كشورذینفع ، چاپ و تنظیم شده باشد ، به ترتیب تحت عنوان ((تریپتیك)) (TRIPTYQUE) و ((دیپتیك))(DIPTYQUE) به عنوان ((اسناد ورود موقت)) موضوع كنوانسیون گمركی فوق‌الذكر خوانده می‌شود و مدت اعتبار آنها در هر حال متجاوز از یك سال نمی‌باشد .

 

دفترچه ((كارنه دوپاساژ))

كلیه مطالب مندرج دراین دفترچه، به زبان فرانسه تنظیم‌گردیده و ابعاد آن 22×27 سانتی متر می‌باشد و كانون صادركننده ، مكلف است ، ضمن ذكر نام خود در كلیه اوراق دفترچه‌ ، بلافاصله حرف اول اسم سازمان بین‌المللی كه بدان وابسته است را قید نماید .

مندرجات روی جلد دفترچه را شماره كارنه ، مدت اعتبار دفترچه ، نام و مشخصات و آدرس دارنده دفترچه ، محل ثبت و صدور اوراق وسیله نقلیه با قید شماره و نام كشورهایی كه دفترچه در حوزه قلمرو آن كشورها معتبر است تشكیل می دهد .

مندرجات‌ظهرجلد دفترچه ، به قید مشخصات وسیله نقلیه و نوع آن ، متضمن‌شماره  شاسی ، موتور، وزن و ارزش وسیله حمل و در ذیل ، مراتب نمونه امضاء دارنده دفترچه ، دبیركل سازمان بین‌المللی مربوط و مسئول كانون صادر كننده دفترچه با قبول‌مسئولیتهای‌قانونی- كه مطابق مقررات كنوانسیون‌عهده هریك‌ازامضاءكنندگان  می‌باشد - اختصاص دارد . همچنین محلی برای تمدید اعتبار لازم ، جهت خروج مجدد وسائل نقلیه كه می‌بایست قبل از انقضاء‌ مدت اعتبار اولیه ، توسط دارنده دفترچه با تسلیم درخواست به مقامات ذیصلاح گمركی تقاضا شده باشد ، وجود دارد . اوراق داخل دفترچه ، مربوط به ثبت اطلاعات ، راجع به ورود و خروج وسیله حمل به كشور یا از كشور و سایر مراتب است .

در ایران كانون جهانگردی و اتومبیلرانی مسئولیت تخمین این كارنه را برعهده دارد .

لازم به یادآوری است امروزه كلیه كنوانسیونهای مربوطه به ورود موقت وسائط نقلیه دائما مورد بررسی قرار می‌گیرد و مفاد آن با توجه به نیازها و ضرورتهای گمركی به روزمی‌گردد.درسال 1993 سازمان جهانی گمرك (W.C.O) كنوانسیون جدیدی را جهت ورود موقت وسیله نقلیه تحت عنوان كنوانسیون استانبول تصویب و معرفی نموده است .

 

دفترچه تریپتیك (TRIPTYQUE)

كلیه مندرجات این سند،چاپی و به زبان كشور محل ورود وسیله نقلیه تنظیم شده و ابعاد آن 5/29×13 سانتی‌متر است كه مشتمل بر سه قسمت ذیل می‌باشد :

1 - یك قسمت جدانشدنی به نام ((سند ورودی)) یا وله ورودی (VOLET D'ENTRÉE) پرفراژ شده كه از ورقه تریپتیك جدا شده و در گمرك ورودی نگهداری خواهد شد . در این قسمت ، شماره  تریپتیك با قید نام كشوری كه در‌ آنجا اعتبار برای ورود دارد و تاریخ اعتبار ، نام كانون ضمانت كننده ، نام كانون صادركننده ، نام دارنده دفترچه و محل سكونت (آدرس) ، نوع وسیله نقلیه ، شماره و مشخصات ثبت وسیله نقلیه در كشور محل صدور ، شماره شاسی ، موتور ، حجم موتور ، تعداد سیلندر ، رنگ و نوع اطاق و بدنه و تودوزی ، ظرفیت ، لاستیكهای یدك ، رادیو و سایر مشخصات وسیله حمل ، وزن خالص اتومبیل و ارزش آن ، تاریخ ورود ، گمرك محل ورود و شماره ثبت دفتر مرز ورودی ، مشخص و در پایین ورقه ، محلی برای مهر و امضاء مقامات گمركی محل ورود نیز منظور گردیده است .

برای درج مراتب ورود و خروج مكرر ، طی مدت اعتبار دفترچه ، محلی به عنوان ((روادید عبور)) ("VISAS DE PASSAGED") برای هفت بار ورود و هفت بار خروج در نظر گرفته شده كه در هر ورود ، جدول ورود (ENTREE) و در هر خروج ، جدول خروج (SORTIE) توسط گمرك مهر می‌گردد .

2 – یك‌قسمت دیگرجداشدنی تریپتیك، به نام ((سند خروج)) یا وله خروجی (VOLET DE SORTIE) پرفراژ شده كه موقع خروج از دفترچه جدا شده و به گمرك محل خروج وسیله نقلیه و كشوری كه قبلا به قلمرو آن وارد شده تحویل می‌گردد تا به گمرك ورودی ارسال و تسویه گردد . در این برگ ، شماره  تریپتیك ، نام كشوری كه در آن اعتبار دارد ، تاریخ انقضای اعتبار ، نام موسسه و كانون ضمانت كننده و نام و مشخصات دارنده و مشخصات وسیله حمل ، عینا مطابق مندرجات سند ورودی (VOLET D'ENTRÉE) محلی برای ثبت اطلاعات ، راجع به ورود ، نام گمرك ورودی ، شماره ثبت دفاتر مرز ورود و مهر و امضاء گمرك ورودی و مامور گمرك ، تاریخ خروج قطعی و نام و مشخصات گمرك محل خروج در نظر گرفته شده كه عینا باید در قسمت سوم دفترچه كه متعلق به دارنده وسیله نقلیه است و تحت عنوان ((VOLET A CONSERVER PAR LE TITULAIRE)) (وله‌ای كه به ذینفع تسلیم می‌شود) قید گردیده ، درج می‌شود .

3 - قسمت دیگر تریپتیك ، تحت عنوان ((VOLET A CONSERVER PAR LE TITULAIRE)) (قسمتی كه به ذینفع تسلیم می‌شود) باید در اولین مرحله ورود و آخرین خروج قطعی ، ممهور به مهر و امضاء گمرك محل ورود و محل خروج شده و اطلاعاتی نظیر : شماره تریپتیك ، اعتبار آن ، كشوری كه سند مزبور در آن كشور معتبر است ، مشخصات وسیله نقلیه ،‌ نام و مشخصات دارنده ، نام گمرك ورود وخروج مجدد جهت ارائه و استرداد به كانون صادركننده درآن، درج و در اختیار دارنده وسیله نقلیه قرارداده شود .

 

دفترچه دیپتیك (DIPTYQUE)

سند اخیر به زبان ملی دو كشور طرف قرارداد (صادركننده سند ومحل ورود وسیله نقلیه) تنظیم می‌شود و ابعاد آن 11×5/24 سانتیمتر است . این دفترچه دارای یك ((سوش)) (SOUCHE) و یك پروانه جدا شدنی و همچنین یك سند وله (VOLET) به انضمام گواهی موسسه صادركننده می‌باشد .

استفاده ازدیپتیك،به‌این ‌ترتیب‌است كه سوش(SOUCHE) توسط موسسه صادركننده نگهداری می‌شود و پروانه جداشدنی (Papillon) به شیشه جلو وسیله نقلیه نصب می‌گردد و سند ((VOLET)) به دارنده تحویل می‌گردد تا حداكثر ظرف 15 روز از تاریخ انقضای اعتبار سند متضمن گواهی هویتی كه تكمیل شده ، به موسسه صادركننده اعاده شود .

پروانه نصب شده به شیشه جلو وسیله نقلیه ،‌به منظور تشخیص مقامات دفتر گمرك خروج و همچنین دفتر گمرك كشور محل ورود موقت ، به استفاده صاحب وسیله نقلیه از سند گمركی مذكور می‌باشد .

در دفترچه موصوف، مشخصات اتومبیل، دارنده ، صادركننده ، مدت‌اعتبار، تاریخ  انقضای سند ، تعهد دارنده به رعایت مقررات و قوانین گمركی كشور و محل ورود ، مشخصات گمركات ورودی و خروجی ممهوربه مهر و امضاء‌ وبا قید شماره سند ورود موقت ((شماره دیپتیك)) درج گردیده است.

 

كنوانسیون A.T.A

این كنوانسیون زیر نظر شورای همكاری گمركی (CCC)Customs co-operation council در سال 1962 ایجاد گردید .

مقررات این كنوانسیون اجازه ورود موقت كالاهای مشخصی را به كشورهای‌ثالث صادر نموده مشروط برآنكه صاحبان كالا بدون هیچگونه قصوری كالا را دوباره تحت همان شرایط اولیه ، از كشور ثالث خارج نمایند . كارنه ATA توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی INTERNATIONAL CHAMBER COMMERCE (ICC) به مركزیت پاریس كه نقش هماهنگ كننده رادارد صادر می‌گردد.

كالاهای تحت پوشش كارنه ATA به شرح زیر است :

- نمونه‌های كالای تجاری و فیلم‌های تبلیغاتی

- محمولات جهت ارائه در نمایشگاهها

- انواع وسایل مشخص شغلی و حرفه‌ای

كارنه ATA علاوه بر كشورهای اروپائی توسط سایر كشورهای عضو نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولا دریافت چنین كارنه‌ای بعهده صاحب كالا است .

ایران نیز از كشورهای عضو كنوانسیون ATA است . اما بعلت مشخص نبودن موسسه ضامن ملی در كشور ، از مقررات و تسهیلات آن استفاده نمی‌شود .

 

دفترچه A.T.A

یك سند بین‌المللی گمركی است كه طبق مقررات كنوانسیون A.T.A وثیقه معتبری را از لحاظ بین‌المللی تشكیل می‌دهد و درعین حال ممكن است به جای اسناد داخلی ، مورد استفاده قرار گیرد . همچنین ، این سند ممكن است به عنوان وثیقه برای حقوق و عوارض ورودی به منظور تامین اجازه ورود موقت و جائی كه ترانزیت كالا را اقتضاء نماید برای نظارت بر صدور موقت و ورود مجدد كالا (كالای برگشتی) پذیرفته شود كه در این مدت از ضمانت بین‌المللی برخوردار نخواهد بود .

 

كنوانسیون گمركی T.I.R

كنوانسیون گمركی سازمان ملل متحد در رابطه با حمل و نقل بین‌المللی كالا تحت پوشش كارنه نیز از مهمترین و جامع‌ترین مقررات گمركی در سیستم ترانزیتی جاده‌ای می‌باشد كه ناظر بر روابط بین حمل كننده ، گمرك و موسسه ضامن است.

ازسال1975كنوانسیون تیر19 بار اصلاح شده است . آخرین اصلاحات كنوانسیون كه از 17 فوریه 1999 قابل اجرا شده بهبود قابل ملاحظه‌ای در ارائه رویه TIR  درسطوح ملی و بین‌المللی ایجاد نموده،امكان كنترل گمركی را افزایش داده و همكاری بین‌الدول وهماهنگی اعضای اجرایی TIR را بهبود بخشیده است . تا بحال 64 كشور علاوه بر جامعه اروپا به این كنوانسیون ملحق شده‌اند .

این كنوانسیون كه به تیر 1975 معروف است . مشتمل بر 64 ماده و 9 ضمیمه است .

این سیستم تمام اروپا ، شمال آفریقا ، خاور نزدیك و خاورمیانه را پوشش می‌دهد. ایالات متحده آمریكا و كانادا و همچنین شیلی و اروگوئه در آمریكای جنوبی از اعضاء این كنوانسیون می‌باشند .

سیستم تیر ممكن است در مورد حمل و نقل كانتینری كالا از طریق راه آهن و راههای آبی داخلی نیز به كار گرفته شود ، مشروط بر اینكه یك قسمت از سفر توسط جاده انجام پذیرد .

براساس این كنوانسیون حمل و نقل كالا از یك نقطه در گمرك مبدا به یك نقطه در گمرك مقصد از طریق قلمرو و سایر كشورهایی كه لازم است عبور نماید ، بدون بازرسی گمركی در طول مسیر مجاز می‌باشد . البته این عبور بدون بازرسی نیاز به اقدامات تعیین شده از قبل به شرح زیر دارد :

- پلمپ وسیله نقلیه حامل كالا در گمرك مبدا

- اجرای دستورالعملهای حفاظتی برای انواع محفظه و یا كانتینر ، بمنظور جلوگیری از هرگونه قاچاق

- تامین پوشش هرگونه ریسكی درحقوق و عوارض گمركی در طول سفر ، بدین منظور یك سلسله ضمانتهای بین‌المللی تحت پوشش این كنوانسیون ایجاد گردیده است ، كه مهمترین و معتبرترین این ضمانت‌ها توسط سازمان ایرو (IRU) در ژنو ترتیب داده شده است . در جمهوری اسلامی ایران موسس ضامن ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است كه شركتهای حمل و نقل ، با سپردن تضمینات لازم به موسسه ضامن كشور از تسهیلات كارنه تیر برخوردار می‌باشند .

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به استناد ماده 6 كنوانسیون تیر به عنوان تنها موسسه ضامن و صادركننده كارنه تیر در ایران شناخته شده و طبق تعهدی كه در مقابل گمرك دارد ، به ازاء هر فقره كارنه تیر در قبال گمرك تا سقف 50 هزار دلار یا معادل ریالی آن ضامن پرداخت حقوق گمركی، ‌سود بازرگانی ، عوارض و جرائم ناشی از هرگونه تخلف و تاخیر خواهد بود و اتاق مكلف است وجوه مذكور را ظرف مدت سه ماه از تاریخ مطالبه بپردازد .

اجرای قرارداد تیر و صدور گواهی قبولی برای وسایط نقلیه زمینی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بر عهده گمرك ایران است و از طریق اداره كل نظارت برترانزیت براجرای دقیق قرارداد تیر در گمركات كشور نظارت می‌شود.

 

دفترچه T.I.R (Transport International Road)

یك سند بین‌المللی است كه طبق مقررات كنوانسیون گمركی حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای نام گمركخانه‌های مجاز مبدا و مقصد (ورودی و خروجی) و راههای مجاز عبور كالای ترانزیتی كه جز از طریق آنها ورود و خروج و یا عبور كالا و وسیله حمل تحت عنوان ترانزیت خارجی میسر نمی‌باشد ، از طریق مقامات گمركی از قبل مشخص می‌گردد .

 

ترانزیت داخلی :

ترانزیت داخلی عبارت است از كالای گمرك نشده‌ای كه از گمركخانه مجاز (مبدا) به گمركخانه مجاز دیگری(مقصد) تحت عنوان ترانزیت داخلی اداری یا شخصی حمل و تحویل گردد . این كالا ممكن است در گمرك مبدا تخلیه و سپس ترانزیت گردد . كلیه مقررات و ارزیابی قطعی درمورد آن اعمال می‌گردد .

اظهارنامه در سه نسخه تنظیم و حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه به صورت سپرده اخذ می‌شود ، فقط هزینه‌ها به صورت نقدی بطور قطعی دریافت می‌شود .

 

نظرات() 
albatooman.wordpress.com
دوشنبه 1 خرداد 1396 04:21 ب.ظ
It's amazing in favor of me to have a website, which is beneficial in favor of my knowledge.
thanks admin
BHW
یکشنبه 27 فروردین 1396 07:22 ب.ظ
Thank you for some other informative web site. Where else
may I get that kind of info written in such an ideal manner?
I have a project that I am just now operating on, and I have been at
the glance out for such information.
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 03:56 ب.ظ
At this moment I am ready to do my breakfast, after having my breakfast coming
yet again to read more news.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

نظرسنجی

  شما چه شغلی دارید؟JavaScript Codes

Powered by WebGozar

 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :