تبلیغات
تجارت و بازرگانی - صادرات

تجارت و بازرگانی

تجارت سالم

سه شنبه 16 تیر 1388

صادرات

نویسنده:   

صادرات

صادرات غیرنفتی همواره از مهمترین مسایل موردنظر دست اندكاران و سیاستگزاران اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران بوده و توجه خاص در برنامه های اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی كشور را معطوف به خود داشته است. لذا ایجاد تسهیلات درزمینه های صادرات موجب تحرك در مكانیزم تجارت خارجی و نقش مؤثر در رشد تولید ناخالص ملی خواهد داشت. گمرك ایران ضمن توجه به این مهم و به روز رساندن تشریفات گمركی كالاهای صادراتی اقدام به اتخاذ شیوه های مناسب برای تسریع و تسهیل در صدور كالا و اختصاص برخی گمركات كشور به امر صادرات نموده است.

تعریف صادرات :

صادرات در لغت به معنای انتقال كالا یا ارسال و فرستادن كالا از جایی به جای دیگر چه در داخل كشور و یا از داخل به خارج كشور،‌ كه در این مجموعه منظور از صادرات خروج كالا از قلمرو گمركی كشور موردنظر است.

صادرات كننده :

به هر شخص حقیقی و یا حقوقی كه دارای كارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی بوده و اقدام به صدور كالا نماید صادركننده اطلاق میشود.

صادرات از نظر خروج كالا از كشور :

صادرات از نظر خروج كالا از كشور به دو دسته تقسیم میشود :

 1. صادرات قطعی

 2. صادرات موقت

صادرات قطعی :

صادرات قطعی عبارتست از ارسال كالا به خارج از قلمرو گمركی كشور به منظور فروش یا مصرف در كشورهای خارجی '1' ،‌صادرات قطعی از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی '2' و عوارض و مالیات '3' معاف می باشد ولیكن مشمول هزینه های گمركی است.

هزینه های گمركی :

هزینه های گمركی وجوهی است كه میزان و شرایط آن با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه و بارگیری ، انبارداری ، آزمایش و تعرفه بندی ، بدرقه كالا و خدمات فوق العاده تعیین میشود. كالای صادراتی از پرداخت هفتاد و پنج درصد هزینه بار بری و تخلیه و بارگیری '4' و انبارداری '5' معاف است. كالای كابوتاژی در گمرك مبدأ هزینه باربری را به مأخذ معین برای كالای صادراتی و در گمرك مقصد به مأخذ باربری كالای وارداتی خواهد پرداخت. ارائه گواهی پرداخت بهره مالكانه برای صدور محصولات فرعی جنگلی و مرتعی از سازمان جنگلها و مراتع كشور وزارت جهاد كشاورزی و ارائه گواهی پرداخت مابه التفاوت از سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان وزارت بازرگانی برای اقلام صادراتی مشمول ضروری می باشد.

 

بیمه كالای صادراتی :

گمرك ایران مكلف است كالای موجود در گمرك و بین راهی ترانزیت داخلی اداری را از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن به صاحب آن یا نماینده او در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی،‌انفجار ، اشتعال بیمه كرده و حق بیمه متعلق را در موقع ترخیص از صاحبان كالا وصول كند . در صورتیكه كالای تحویل به گمرك در مقابل خطرات یاد شده به موجب بیمه نامه معتبر بیمه بوده و در موقع ورود كالا و تحویل به گمرك یك نسخه معتبر از بیمه نامه به گمرك مربوط تسلیم شده باشد تا زمانی كه بیمه نامه مزبور دارای اعتبار بوده و مدت آن منقضی نشده باشد حق بیمه دریافت نخواهد شد. '6'تشریفات گمركی صادرات كالایی كه در گمرك توقف نداشته و قبض انبار برای آن صادر نشده و بصورت حمل یكسره ترخیص میشود. در صورت تقاضای ذینفع بدون اخذ بیمه نامه یا هزینه بیمه حمل بلامانع است. ارزش كالا برای دریافت حق بیمه در مورد صادرات ارزش فوب كالای صادراتی می باشد كه با توجه به برابری ارز با ریال ملاك محاسبه و دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت به صاحب كالا می باشد. حق بیمه كالاهای صادراتی برای هر ماه 55% در هزار ارزش كالا می باشد. بیمه صادرات اختیاری است و صادركننده می تواند كالای صادراتی خود را نزد هر شركت بیمه كه مایل باشد بیمه نماید. '7'

تشریفات صادراتی قطعی :

برای صدور كالا از كشور قبل از هر چیز تهیه مدارك و اخذ مجوزهایی لازم است. صادركننده كالا باید با در دست داشتن این اسناد و مدارك به گمرك محل صدور كالا مراجعه نماید. اسنادی كه برای مراجعه به گمرك لازم است :

 1. كارت بازرگانی صادركننده

 2. مجوز صدور (حسب مورد)چ

 3. صورت عدلبندی

 4. گواهی بهداشت (حسب مورد درخواست خریداران)

 5. گواهی قرنطینه دامی و نباتی (حسب مورد درخواست خریداران)

 6. گواهی استاندارد (حسب مورد)

 7. معرفینامه یا وكالتنامه اظهاركننده كالا به گمرك

تبصره – رعایت تبصره یك ماده 14 قانون امور گمركی مبنی بر گواهی مقام صلاحیتدار (دفتر اسناد رسمی) درخصوص امضاء واگذارنده قبوض انبار و اسناد حمل هنگامی كه كالای صادراتی در گمرك واگذار میشود ضروری بوده و ضمیمه اظهارنامه می گردد.

صادركننده كالا پس از تهیه مدارك لازم، می بایست كالا را به گمرك محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار، اظهارنامه صادراتی را در چهارنسخه تنظیم و تسلیم گمرك نماید كه یك نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب می گردد. در مواردی با تقاضای صاحب كالا و موافقت گمرك، عملیات ارزیابی و انجام تشریفات گمركی كالای صادراتی را می توان در خارج از اماكن گمركی انجام داد.

تبصره 1 – صدور قبض انبار برای كالای حمل یكسره صادراتی كه با وسیله نقلیه وارد اماكن گمركی شده و همان روز قبل از پایان وقت اداری تشریفات گمركی آن به اتمام رسیده و از گمرك خارج میشوند ضرورت نداشته و در این رابطه تأیید مقدار و تعداد كالا توسط ارزیاب مربوطه كافی می باشد. در صورتیكه كالا بیش از یك روز در گمرك بماند صدرو قبض انبار ضروری است.

تبصره 2 – درخصوص صادرات میوه و تره بار چنانچه وزن كالا با وزن اظهاری تا 10% اختلاف داشته باشد پذیرش وزن اظهاری بالامانع است.

تبصره 3 – در مورد صادركنندگان خوشنام كه نام آنها از طریق اتحادیه صادركنندگان كتبأ معرفی شده است به استثناء صادرات كالای نساجی از قبیل پوشاك، فرآورده های چرمی ، كف پوش ، پارچه و ... مرحله رؤیت كالا حذف می گردد.

بدیهی است در صورت لزوم به طور اتفاقی از بعضی از آنها رؤیت به عمل خواهد آمد.

تبصره 4 – به منظور تسریع در انجام تشریفات ترخیص كالاهای صادراتی نیازی به كنترل اظهارنامه ها در واحدهای درب خروج و اطالعات انبارها ملاحظه نمیشود و مراجعه صادركنندگان به واحدهای مورد اشاره از مراحل تشریفات صدور حذف میشود.

 

تنظیم اظهارنامه كالای صادراتی :

اظهارنامه كالای صادراتی متضمن اطلاعاتی به شرح ذیل است :

 1. مشخصات صادركننده كالا

 2. مشخصات اظهاركننده كالا

 3. مشخصات خریدار

 4. كشور محل صدور

 5. كشور مبدأ

 6. شرایط معامله

 7. مشخصات وسیله حمل و مبدأ بارگیری

 8. مشخصات كالا از نظر نوع، تعرفه ، وزن ، تعداد یامقدار و ارزش صادراتی

 9. مشخصات محموله (بسته ها ، نوع بسته ،‌مقدار، علامت ، وزن با ظرف)

 10. ریز اقلام هزینه های گمرك

 11. نام گمرك محل تسلیم اظهارنامه و شماره و مشخصات ثبت اظهرانامه در دفتر گمرك

 12. محل برای مهر و امضاء‌و تأیید گمرك و مقامات گمرك

پس از تكمیل اظهارنامه، اظهارنامه و مدارك ضمیمه آن به قسمت احراز هویت گمرك تسلیم می گردد.

تبصره – صادركنندگانی كه تحت پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات ایران قرار دارند جهت وصول خود به هنگام عدم پرداخت وجه كالا از سوی خریدار خارجی نیاز به درج مشخصات كامل خریدار یا نام ترخیص كننده كالا در گمرك كشور ورودی دارند.

 

احراز هویت :

دایره احراز هویت به موارد ذیل رسیدگی می نماید :

 1. صحت اسناد و مدارك تسلیمی

 2. صحت مندرجات از لحاظ نوع و تعرفه كالا و ارزش اظهار شده با اسناد

 3. صلاحیت صادر كننده

 

دفتر ژورنال :

بعد از رسیدگی دایره احراز هویت ، صادركننده كالا می بایستی وجوه متعلقه (هزینه های گمركی) را پس از واریز به بانك واخذ قبض مربوطه به قسمت ژورنال ارائه نماید.

 

ارزیابی :‌

بعد از واریز وجوه متعلقه ، اظهارنامه به دایره ارزیابی ارسال و بعد از تعیین ارزیاب كالا مورد ارزیابی قرار می گیرد.  بعد از بازدید محتویات بسته ها و تطبیق آن از لحاظ نوع ، تعداد، ارزش و سایر اطلاعات موردنیاز چنانچه ایرادی مشاهده نشود، اظهارنامه امضاء ومهر شده و نسخه ای از اظهارنامه بعنوان پروانه صادراتی به صاحب كالا تحویل میشود تا نسبت به صدور كالا اقدام نماید.

 1. رعایت بند 8 ماده 101 ا.ق.ا.گ در خصوص لاك و مهر اظهارنامه های صادراتی و رعایت ماده 109 آیین نامه آ.ق.ا.گ در مورد الصاق نمونه های كالا و كاتالوگ به اظهارنامه ها خصوصأ اظهارنامه های مربوط به كالاهای ورود موقت و صادرات از محل ورود موقت موضوع ماده 12 قانون م.ص.و و متقاضیان استرداد موضوع ماده 14 قانون م.ص.و ضروری است.

 2. رعایت مفاد مادتین 107 و 108 آیین نامه آ.ق.ا.گ درخصوص ارزیابی دقیق، ظهرنویسی اظهارنامه و ثبت مشخصات كامل كالای ارزیابی شده و ارزیابان از درج عبارت كلی (مطابق لیست عدل بندی مخصوصأ در مورد اظهارنامه های فرش9 ضروری می باشد.

 3. رعایت مفاد ماده 118 آیین نامه ا.ق.ا.گ مبنی بر حفظ و نگهداری اظهارنامه پس از تسلیم آن به گمرك

 4. توجه به ارزش اظهار شده در مقایسه با ارزشهای ابلاغی گمرك ایران و دقت در صحت وزن محموله

 5. هنگام قبول اظهارنامه صادراتی، نوع صادرات شامل

الف – صادرات عام

ب – مورد استفاده جهت تسویه موقت موضوع ماده 12 ق.م.ص و با قید شماره پروانه ورود موقت

ج – مورد استفاده جهت استرداد حقوق گمركی و سود بازرگانی موضوع ماده 14 ق.م.ص و با قید شماره پروانه ورودی در خانه 44 اظهارنامه درج گردد.

 

پیمان نامه ارزی:

فرمی است كه صادركننده هنگام صدور كالا از كشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانكهای مجاز با اطلاع گمرك به بانك تسلیم می كند. از تاریخ 1/1/81 به موجب مصوبه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی صادرات كلیه كالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهدنامه ارزی معاف می باشند.

 1. ثبت آمار صادرات غیرنفتی كشور براساس اظهارنامه صادركنندگان و ارزشیابی و تأیید گمرك وفق قانون امور گمركی صورت می پذیرد.

 2. صادركنندگانی می توانند از جوایز و تشویقهای مقرر در امر صادرات استفاده كنند كه ارز حاصل از صادرات خود را به شبكه بانكی كشور واریز نموده و یا از محل صادرات نسبت به واردات كالا طبق مقررات اقدام نموده باشند.

 3. كلیه صادركنندگان رأسأ و مستقیمأ مجاز به واردات تمامی كالاهای مجاز به میزان ارز حاصل از صادرات برابر پروانه صادراتی می باشند.

حذف برخی تشریفات گمركی:

گمركات مرزی ملزم می باشند كه در خصوص كالاهای صادرات غیرنفتی كه در گمركات داخل پروانه می گیرند و به مرزهای خارجی هدایت میشوند، از بازبینی مجدد محتویات محموله های صادراتی در مرزهای خروجی خودداری كنند و فقط در مواردی كه سوء ظن قوی یا گزارش تخلف در محموله در میان باشد نسبت به بازبینی محتویات محموله برابر مقررات اقدام نمایند. در این زمینه و با عنایت به ضرورت رعایت اصل برائت، مأمور بدرقه از كالاهای صادراتی نیز – كه در گمركات داخلی پروانه میشوند – حذف شده است.

 

مراحل صادرات در گمرك :

1.      معرفی كالا به گمرك

 1. تسلیم اظهارنامه و اسناد لازم

 2. ارزیابی كالا

 3. صدور سند ترخیص

 4. خروج كالا از كشور

 

در جهت تسهیل امر صادرات :

-         ارزیابی كالاهای صادراتی گاهی در محل كارخانه و یا در انبار واحد تولید كننده كالا بنا به درخواست ذینفع انجام می پذیرد.

-         صدور سند ترخیص كالا با توجه به تفكیك سرویس ارزیابی صادرات از واردات در كمترین زمان ممكن انجام میگیرد.

-         خروج كالا از كشور بدون بازبینی و كنترل مجدد و با اعتماد به صادركننده انجام می پذیرد .

-         كالاهای سریع الفساد از قبیل میوه و تره بار (و در صورت لزوم سایر كالاها حسب مورد ) بدون تخلیه در انبار و بصورت حمل یكسره و یا بر روی وسیله حمل ارزیابی و صادر میشوند.

از پیامدهای مثبت اختصاصی شدن برخی گمركات به صادرات كالاهای غیرنفتی می توان وجود كارشناسان و مأموران مجرب در این گمركات را نام برد كه به دلیل داشتن تخصص لازم و كافی ، كارهای گمركی را با سهولت بیشتری انجام میدهند. همچنین در كلیه گمركات كشور،‌انجام امور صادرات كالاهای غیرنفتی به هر صورت بر سایر امور اولویت خواهد داشت ونیز سرویس ارزیابی مخصوص صادرات ایجاد گردیده است.

 

نظرات() 
viagra safety information
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:27 ق.ظ

Incredible story there. What happened after? Take care!
alternative zu viagra aus der apotheke
شنبه 18 خرداد 1398 01:56 ب.ظ

Incredible! This blog looks exactly like my old one! It's on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!
What causes the heels of your feet to burn?
شنبه 4 شهریور 1396 01:14 ب.ظ
Hi there are using Wordpress for your site platform? I'm new
to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any html coding expertise
to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!
http://toniacervantes.hatenablog.com/
شنبه 14 مرداد 1396 12:17 ق.ظ
An outstanding share! I've just forwarded this
onto a friend who was doing a little homework on this. And he in fact ordered
me dinner simply because I discovered it for him... lol. So let me reword
this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this topic
here on your blog.
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:17 ب.ظ
Great article! We will be linking to this particularly great post on our website.
Keep up the good writing.
سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 06:45 ب.ظ
سلام، با حمایت مقام معظم رهبری، آقایان روحانی و ظریف مهارتهای خود را در انجام مذاکرات و حل مشکلات پیچیده نشان داده‌اند. به آنها اجازه دهید تا امور مربوط به سیاستهای خارجی‌ ایران در منطقه را نیز به عهده بگیرند.
رضا
سه شنبه 16 تیر 1388 12:00 ب.ظ
سلام

وبلاگتون واقعاً قشنگه
از هرگونه همکاری از طرف اعضا خوشحال خواهیم شد...
در ضمن تبادل لینک هم می کنیم، برای این کار اول تو وبلاگتون به ما با عنوان دانلود آهنگ عکس فیلم ایرانی و خارجی لینک بدین بعد وبلاگ خودتون رو تو اینجا اضافه کنید، تا تو سایت ما لینک بشه: http://efun.ir/link?act=addsite
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

نظرسنجی

  شما چه شغلی دارید؟JavaScript Codes

Powered by WebGozar

 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :