تبلیغات
تجارت و بازرگانی - واردات4

تجارت و بازرگانی

تجارت سالم

سه شنبه 16 تیر 1388

واردات4

نویسنده:   

مراجع رسیدگی به اختلافات گمركی

 

كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی

تعداد اعضاء كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی متشكل از هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل می‌باشد كه از میان هفت نفر دو نفر از صاحب منصبان وزارت دارائی و وزارت بازرگانی و بقیه از كارمندان بصیر و مطلع گمرك برای مدت دو سال بموجب احكام رسمی بترتیب از طرف وزرای دارائی و بازرگانی و رئیس‌كل گمرك ایران انتخاب می‌شوند .

 

وظایف كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی

الف : رسیدگی و صدور رای نسبت به پرونده‌های گمركات مختلف كه از لحاظ تشخیص و تطبیق نوع كالا با مندرجات تعرفه گمركی ، مورد اختلاف واقع شده است .

ب : رسیدگی و صدور رای در مورد هر اختلافی كه در اجرای مقررات گمركی و مقررات عمومی صادرات و واردات ناشی می‌شود .

ج : مشاوره و اظهارنظر در مورد طرحها و یا گزارشها یا پیشنهادهای رسیده به گمرك .

د : رسیدگی به درخواستهای استعلام تعرفه‌بندی بین گمركات كشور و بازرگانان .

هـ : رسیدگی به درخواستهای تعرفه‌بندی كالا قبل از ورود .

در صورت تصویب اكثریت اعضا در مورد رای صادره ،‌ هرگاه ما به التفاوت موضوع اختلاف پنج میلیون ریال و كمتر باشد ، رای مربوطه قطعی خواهد بود و در مورد مبلغ مابه التفاوت بیشتر می باید صریحا به قابل تجدیدنظر بودن رای اعلام نظر نمایند و طرفین می‌توانند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای تقاضای تجدیدنظر نمایند .

 

كمیسیون تجدیدنظر

كمیسیون تجدیدنظر با حضور كلیه اعضاء به موارد زیر رسیدگی می نماید :

الف : رسیدگی به پرونده‌هائی كه مبلغ مورد اختلاف بین رای كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی و مبلغ مورد قبول صاحب كالا بدون احتساب جریمه از مبلغ پنج میلیون ریال كمتر نباشد .

ب : رسیدگی به رای كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی كه ظرف مدت 20 روز مورد اعتراض گمرك و صاحب كالا قرار گرفته باشد .

كالاهای وارده به گمرك امانات پستی

كالاهای وارده به گمرك امانات پستی به سه منظور وارد می‌گردد :

الف : هدیه و سوغات

ب : كالاهای مسافری

ج : كالاهای نمونه و لوازم یدكی برای واحدهای تولیدی

الف : به صورت هدیه و سوغات برای اشخاص حقیقی ، در حال حاضر طبق ماده 39 آئیننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1379 برای هر نفر تا مبلغ پنجاه هزار ریال بشرط نداشتن جنبه تجاری و منع شرعی و قانونی و غیرمستعمل بودن (در مورد البسه) با معافیت از پرداخت حقوق و سود و عوارض مربوطه قابل ترخیص و برای مازاد آن بمیزانی كه در مقررات مربوطه تعیین می‌شود با توجه به نكات فوق با اخذ حقوق و عوارض مربوطه طبق جدول مقررات صادرات و واردات با صدور پته گمركی قابل ترخیص می‌باشد .

ب : به صورت لوازم و كالاهای مسافری : كه مقررات مربوطه در بخش مسافری این كتاب بیان شده است .

ج : به صورت نمونه كالا و لوازم یدكی برای واحدهای تولیدی تحقیقاتی و آموزشی و كاتالوگ و بوروشور و غیره

 

نحوه ارزیابی و ترخیص كالاهای وارده به گمرك امانات پستی

1 بسته‌های وارده ابتدا در بخش غیابی بدون حضور صاحب بسته در حضور نماینده پست مورد ارزیابی قرار می‌گیرند كه با در نظر گرفتن نوع كالا و غیرمستعمل بودن آن (در مورد البسه) و نداشتن منع شرعی و قانونی و غیرتجاری بودن تا مبلغ پنجاه هزار ریال بدون اخذ حقوق و سود و عوارض ترخیص و تحویل نماینده پست می‌گردد تا تحویل صاحبان آنها گردد و مازاد بر آن طبق شرایط بند الف فوق‌الذكر ترخیص می‌گردد . كالاهای ترخیص شده همراه نسخه‌ای از پته گمركی مذكور توسط نماینده پست برای آنها ارسال تا پس از پرداختن وجه پته كالا را تحویل گیرند .

2 تعدادی از بسته‌هائی كه احتیاج به بررسی بیشتر دارد به صورت حضوری با حضور صاحب بسته و در حضور نماینده پست ارزیابی می‌گردد . در این قسمت پس از تعیین میزان حقوق و سود و عوارض مربوطه و پرداخت آن پته صادره تحویل صاحب كالا می‌گردد كه به موجب آن بسته خود را تحویل گرفته و از گمرك ترخیص نماید .

نكته : هرگونه كسری و خسارت دیدن بسته‌ها و محتویات آنها و عدم تحویل به موقع به صاحب بسته بعهده شركت پست كه آورنده و نگهدارنده بسته است ، می‌باشد و در این زمینه گمرك هیچ مسئولیتی ندارد .

 

نحوه ترخیص بسته‌ها در بخش حضوری

جهت صاحب بسته كه قبلا از طریق شركت پست دعوتنامه ارسال شده است شخصا با داشتن كارت شناسائی به گمرك مراجعه می‌نماید ، افرادی كه بعنوان نماینده صاحب بسته برای ترخیص مراجعه می‌نمایند می‌بایست دارای وكالتنامه رسمی یا معرفی‌نامه از طرف صاحب بسته باشند و به شرح زیر برای ترخیص بسته اقدام نمایند .

1 اخذ شماره نوبت از گمرك .

2 مراجعه به قسمت احراز هویت پست (در این قسمت پس از احراز هویت ، صاحب بسته یا نماینده وی ، شماره نوبت اخذ شده از گمرك درظهر اعلامیه پستی نامبرده منعكس و جهت بیرون آوردن بسته از انبار برای ارزیابی به قسمت ثبت دفتر انبار تحویل می‌گردد .)

3 ثبت شماره اعلامیه پستی و شماره نوبت اخذ شده در دفتر انبار .

4 تحویل اعلامیه پستی به كارشناسان بخش تجاری و غیرتجاری گمرك جهت تعیین ارزیاب .

5 بیرون آوردن بسته از انبار و تحویل به ارزیاب مربوطه جهت ارزیابی .

6 ارزیابی بسته‌ها با توجه به اولویت شماره نوبت اخذ شده در حضور نماینده پست شروع می‌شود و میزان معافیت و حقوق و عوارض مربوطه تعیین می‌گردد .

در این قسمت میبایست مجوز ترخیص كالاهایی كه به موجب جدول مقررات صادرات و واردات بعهده سازمان یا وزارتخانه بخصوصی است كه در بند 7 ذكر گردیده ، كسب گردد . بعضی از نمایندگان سازمانها یا وزارتخانه های مذكور در گمرك مستقر هستند كه نظریه خود را اعلام می‌دارند ، ولی بعضی دیگر از نمایندگان مذكور در گمرك مستقر نمی‌باشند. بنابراین برای آن دسته از كالاهایی كه نیاز به كسب نظر سازمان خاصی دارد قبض نگهداری صادر می‌گردد تا پس از ارائه موافقت ترخیص گردد .

7 نظر نماینده اداره ارتباطات رادیوئی درباره : رادیو ، تلفنهای بی‌سیم ، تلفن همراه (موبایل) ، بردهای الكترونیكی ، IC (آی سی) ، دزدگیر ، آیفون تصویری ، كنترل دستگاههای رادیوئی ، تلویزیونی و كنترل ماشینهای اسباب بازی و غیره .

نظر نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره كتب ، نشریات ، مجلات ، كاتالوگ ، بروشور ، روزنامه و بعضی مدلهای گیتار و ارگ ، نوار ویدئو ، نوار كاست ، دیسكتهای موسیقی ، فلاپی دیسكتها و غیره .

نظر نماینده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی (معاونت امور داروئی در ارتباط با داروها ، سموم و حشره ‌كشهای خانگی و مواد خوراكی ، آشامیدنی ، آرایشی ، بهداشتی) و ( معاونت تجهیزات در ارتباط با لوازم و تجهیزات پزشكی)

نظر نماینده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری درباره كتب علمی و آموزشی و غیره .

نظر نماینده قرنطینه نباتی درباره بذر ، گل ، نهال ، كود ، سموم دفع آفات نباتی .

نظر نماینده سازمان انرژی اتمی ایران درباره مایكروویو (غذا گرم‌كن) و كلیه دستگاههای پرتوزا و مواد تشعشع زا و غیره .

نظر نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در رابطه با كالاهای تحت‌نظر از جمله فشفشه ، ترقه ، طپانچه ، اسلحه و مهمات و غیره .

نظر نماینده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی درباره كالاهای مشمول استاندارد اجباری و تعیین نوع كالای شیمیائی و غیره از نظر نوع مواد متشكله .

8 - امضای اعلامیه پستی توسط ارزیاب و كارشناس مربوطه .

9 - مراجعه به بانك جهت پرداخت مبلغ تعیین شده بابت حقوق و عوارض گمركی توسط ارزیاب در متن اعلامیه پستی .

10 - مراجعه به قسمت صدور پته گمركی .

11 - مراجعه به صندوق گمرك .

12 - مراجعه به كارشناس مربوطه جهت امضاء و مهر پته گمركی .

13 - مراجعه به قسمت دفتر كل انبارها .

14 - مراجعه به پست جهت پرداخت وجهی كه بعنوان عوارض پست دریافت می‌دارند .

15 - مراجعه به دفتر خروج پست (ثبت ردیف اعلامیه پستی و شماره پته مربوطه و امضای صاحب كالا) .

16 - تحویل بسته از پست .

17 - مراجعه به درب خروج گمرك ، در این قسمت ضمن ارزیابی اجمالی مجدد و ثبت پته در دفتر درب خروج و ثبت ردیف دفتر مربوطه در ظهر پته و امضا و ممهور نمودن آن به مهر درب خروج، بسته تحویل صاحب آن شده از گمرك ترخیص می‌شود .

 

نحوه ترخیص بسته‌های تجاری

ارزیابی بسته‌های واحدهای تولیدی ،‌آموزشی و تحقیقاتی جدا از بخش غیرتجاری انجام می‌پذیرد كه خود باعث تسریع در روند ترخیص كالاهای وارده به این گمرك می‌باشد . این بسته‌ها بیشتر به صورت پته ترخیص می‌گردند و برای این كار فتوكپی كارت بازرگانی ، كد اقتصادی ، پروانه بهره ‌برداری و پروانه تولیدی ضمیمه اعلامیه پستی مربوطه می‌شود .

 

 

نظرات() 
viagra liquido
شنبه 18 خرداد 1398 01:55 ب.ظ

Hi there colleagues, its great paragraph on the topic of educationand completely defined, keep it up all the time.
هدیه تبلیغاتی
شنبه 24 شهریور 1397 11:07 ق.ظ
هدایای تبلیغاتی,هدیه تبلیغاتی
Online cialis
جمعه 17 فروردین 1397 08:07 ب.ظ

You have made your point quite well.!
cialis price thailand comprar cialis navarr buy online cialis 5mg callus we use it cialis online store cialis mit grapefruitsaft cialis prezzo al pubblico we choice cialis pfizer india we recommend cheapest cialis cialis bula
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:37 ب.ظ

Wow a good deal of great material.
cialis generico lilly cialis per paypa cialis farmacias guadalajara cialis generika in deutschland kaufen cialis reviews we use it cialis online store cialis 5 mg cialis 20 mg cialis official site fast cialis online
Buy generic cialis
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:33 ب.ظ

Nicely put, With thanks.
we like it safe cheap cialis cialis reviews cialis venta a domicilio cialis qualitat cialis bula cialis uk next day generic cialis with dapoxetine we like it safe cheap cialis cialis dosage amounts cialis australia org
How can you get taller in a week?
شنبه 25 شهریور 1396 05:22 ق.ظ
My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on several websites for about a
year and am anxious about switching to another platform.
I have heard great things about blogengine.net.
Is there a way I can import all my wordpress content into it?
Any kind of help would be really appreciated!
How do you get taller in a day?
شنبه 4 شهریور 1396 01:06 ب.ظ
Definitely believe that which you stated.
Your favorite justification seemed to be on the internet
the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think
about worries that they plainly don't know about.

You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having
side effect , people could take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks
salvador6cervantes54.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 09:52 ب.ظ
Appreciate the recommendation. Will try it
out.
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 05:02 ق.ظ
What's up, for all time i used to check blog posts here in the
early hours in the dawn, because i love to gain knowledge of more and more.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

نظرسنجی

  شما چه شغلی دارید؟JavaScript Codes

Powered by WebGozar

 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :