تبلیغات
تجارت و بازرگانی - واردات3

تجارت و بازرگانی

تجارت سالم

سه شنبه 16 تیر 1388

واردات3

نویسنده:   

ب : واردات موقت :

 ورود موقت رویه گمركی است كه به موجب آن می‌توان كالای خاصی را برای منظور خاصی در مدت معین وارد كشور و سپس خارج كرد . ورود كالای مجاز و مشروط و غیرمجاز با موافقت گمرك ایران و ورود كالاهای ممنوع‌الورود موكول به مصوبه هیئت دولت می‌باشد .

ورود موقت به منظورهای ذیل انجام می‌پذیرد :

1 ورود موقت مواد اولیه .

2 ورود موقت كالاهای خارجی برای شركت در نمایشگاههای بین‌المللی .

3 ورود موقت كالا برای تكمیل و تعمیر .

4 ورود موقت دستگاههای فیلمبرداری و عكسبرداری هوائی و مطالعات علمی و فنی و غیره .

5 ورود موقت وسائط نقلیه .

6 ورود موقت دام كه به منظور تعلیف موقتا وارد كشور می‌شوند .

7 ورود موقت محفظه‌های مخصوص حمل كالا (كانتینر) .

8 ورود موقت كالاهائی كه طبق كنوانسیون گمركی به صورت موقت وارد می‌شوند .

 

ج : كالاهای مرجوعی (اعاده به خارج از كشور) :

كالاهای مرجوعی كالاهایی هستند كه :

1 بدلیل ممنوعیت و یا غیرمجاز بودن و یا عدم تطبیق با مجوزهای مربوطه قابل ترخیص نمی‌باشند.

الف برای این منظور چنانچه كالا در گمرك مرزی موجود باشد اظهارنامه در دو نسخه تنظیم می‌گردد و مشمول پرداخت هزینه‌های گمركی است و تحت‌نظر مستمر ماموران گمرك از كشور خارج می‌گردد .

ب : چنانچه كالا در گمركخانه داخلی موجود باشد برای این منظور اظهارنامه در سه نسخه تنظیم می‌گردد و برای مرجوع نمودن كالاهای مجاز مبلغی معادل یك برابر مجموع حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه و برای مرجوع نمودن كالاهای غیرمجاز و مجاز مشروط و ممنوع ‌الورود مبلغی معادل یك برابر حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه بعلاوه سه برابر ارزش كالا سپرده اخذمی‌گردد كه پس از تایید پروانه مرجوعی مربوط توسط گمرك خروجی، سپرده مذكور به صاحب آن مسترد می‌گردد .

2 بعنوان ورود موقت قبلا به كشور وارد شده‌اند و در پایان مهلت مربوطه برای اعاده به خارج از كشور اظهار مرجوع می‌شوند .

 

 

راههای واردات كالا

1 واردات از طریق دریائی

2 واردات از طریق هوائی

3 واردات از طریق زمینی (جاده‌ای) و یا راه‌آ‎هن

تشریفات ترخیص كالا از گمرك

برای ترخیص كالا از گمرك مراحل زیرانجام می‌گیرد :

1 تنظیم اظهارنامه توسط صاحب كالا یا نماینده قانونی وی همراه با كلیه اسناد و مدارك و مجوزها در صورت لزوم .

2 بررسی اظهارنامه توسط قسمت احراز هویت .

3 مراجعه به بانك جهت پرداخت مبلغ تعیین شده بابت حقوق و عوارض و هزینه‌های گمركی در اظهارنامه .

4 ارائه فیش بانك به دفتر ژورنال گمرك .

5 مراجعه به قسمت پروانه جهت صدور پروانه سبز گمركی .

6 مراجعه به دفتر كوتاژ جهت ثبت اظهارنامه .

7 مراجعه به سرویس ارزیابی جهت تعیین ارزیاب .

8 مراجعه به انبار در معیت ارزیاب مربوطه جهت ارزیابی كالا .

9 ارزیابی كالای اظهار شده ، در این مرحله چنانچه نیاز به ارسال نمونه به آزمایشگاه باشد ، می‌باید به آزمایشگاه مراجعه شود .

10 مراجعه به دایره ارزش جهت تایید ارزش اظهار شده .

11 مراجعه مجدد به ارزیاب مربوطه پس از انجام مراحل 9 و 10

12 پس از امضای ارزیاب ، مراجعه به كارشناس و سپس مسئول سرویس ارزیابی .

13 پس از مهر رئیس سرویس ارزیابی ، مراجعه به دفتر كل انبارها .

14 مراجعه به درب خروج جهت اخذ مجوز بارگیری (در این مرحله اظهارنامه مجددا بررسی و سپس اجازه بارگیری صادر می‌شود)‌.

15 مراجعه به انبار جهت تحویل كالا.

16 مراجعه به درب خروج و پس از امضای دفتر درب خروج ، اقدام به خارج نمودن كالا می‌گردد .

 

اسناد و ضمائم اظهارنامه

1 قبض انبار

2 ترخیصیه

3 بارنامه حمل (Bill of lading)

4 عدلبندی (Packing List)

5 بیمه نامه

6 گواهی مبدا

7 گواهی بازرسی

8 سیاهه خرید (فاكتور)

9 پیش فاكتور (پروفرما)

10 گواهینامه مربوط به بهداشت (حسب مورد)

11 گواهینامه استاندارد (حسب مورد)

12 فتوكپی كارت بازرگانی

13 فتوكپی كد اقتصادی

14 فتوكپی پروانه بهره‌برداری (واحد تولیدی)

15 فتوكپی وكالتنامه رسمی و ثبتی برای نماینده ترخیص

16 فتوكپی كارت حق‌العملكاری (برای حق‌العملكار)

17 مجوزهای ورود (حسب مورد)

18 اعلامیه فروش ارز

19 كاتالوگ ، بروشور (حسب مورد)

 

حمل یكسره

حمل یكسره عبارت است از انتقال كالای گمرك نشده از گمرك مرز ورودی به گمرك مقصد بارنامه حمل ، در داخل كشور بدون تخلیه از وسیله حمل ، تشریفات حمل یكسره غیر قطعی است .

 

ترخیص یكسره

ترخیص یكسره عبارت است از ترخیص قطعی كالا كه عملیات ارزیابی روی وسیله نقلیه انجام می‌شود و تشریفات آن قطعی است .

 

كابوتاژ

كابوتاژ عبارت است از حمل كالا از یك نقطه گمركخانه به نقطه دیگر كشور از راه دریا و یا رودخانه‌های مرزی .

 

كالاهای انتقالی

كالاهای انتقالی عبارتند از كالاهایی كه از لنگرگاهها یا بندرها یا فرودگاههای كشور از یك كشتی به كشتی دیگر ، از یك هواپیما به هواپیمای دیگر انتقال داده می‌شود كه ممكن است بطور مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود . برای انتقال كالا بطور مستقیم ، اظهارنامه در دو نسخه تنظیم می‌گردد .

برای انتقال كالا بطور غیر مستقیم ، اظهارنامه در سه نسخه تنظیم می‌گردد .

روز اظهار كالا

روز اظهار كالا روزی است كه صاحب كالا با توجه به منظورهای پنجگانه (ورود قطعی ، ورود موقت ، ترانزیت داخلی ، ترانزیت خارجی ، مرجوعی) طبق اظهار خود وجوهی را كه به ترخیص كالا تعلق می‌گیرد ، به صندوق گمرك پرداخته باشد .

روز اظهار نیز جزو ایام توقف كالا در اماكن گمركی محسوب می‌گردد .

 

سند ترخیص

سند ترخیص سندی است كه به موجب آن بتوان كالا را از گمرك خارج نمود . مانند پروانه گمركی برای كالاهای تجاری و پته برای كالاهای غیرتجاری .

 

تاریخ صدور سند ترخیص

تاریخ صدور سند ترخیص روزی است كه رئیس گمرك محل ترخیص كالا یا قائم مقام او ، سند (پروانه سبز گمركی ، پته) را امضا و اجازه ترخیص صادر نموده است .

 

كالای متروكه

كالای متروكه مطابق ماده 22 قانون امور گمركی ، كالاهایی است كه صاحب آن به هر دلیل جهت ترخیص آن به گمرك مراجعه نكرده باشد و یا اگر مراجعه نموده در ارائه اسناد و مداركی كه لازم است تاخیر كرده باشد و یا به علت عدم ارائه مجوزهای خاص موردنیاز ، كالا متروكه شده باشد .

در فرودگاههای كشور پس از دو ماه و در سایر اماكن گمركی پس از چهارماه توقف از تاریخ صدور اولین قبض انبار ، كالا متروكه می‌گردد . بعد از این مدت با موافقت گمرك تا چهارماه دیگر (در گمركات زمینی و دریائی) و تا 2 ماه دیگر در گمركات فرودگاهی قابل تمدید می‌باشد . همچنین با توجه به ماده 389 آئیننامه اجرائی قانون امور گمركی هرگاه كالایی اظهار و سند ترخیص صادر و تا چهار ماه از گمرك خارج نشود جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) كالا متروكه شده و تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی می‌گردد و گمرك هیچگونه دخل و تصرفی در آن ندارد .

 

كالاهای ضبطی در گمرك (ماده 31 قانون امور گمركی)

ضبط كالا در گمرك اصولا در مواردی است كه كالا ممنوع‌الورود یا غیرمجاز بوده و با نام مشخصات صحیح اظهار شده باشد كه گمرك نسبت به ضبط آن اقدام می‌نماید و سه ماه به صاحب كالا فرصت داده می‌شود كه كالای وارده را از كشور اعاده نماید . ولی صاحب آن در این مورد اقدامی ننموده ، در این صورت بعد از انقضای مهلت مذكور كالا اصطلاحا ضبط می‌شود . پس از ضبط كالا ، به صاحب آن تا دو ماه مهلت داده می‌شود . پس از ضبط كالا ، به صاحب آن تا دو ماه مهلت داده می‌شود كه اگر شكایتی دارد به مراجع قضایی تسلیم نماید ، در غیر اینصورت و گذشت مدت دو ماه فوق اصطلاحا كالا ضبط قطعی می‌گردد یعنی به مالكیت دولت درمی‌آید .

 

انواع كالا از لحاظ شرایط ورود

الف كالاهای مجاز : عبارتند از كالاهایی كه ورود آنها نیاز به انجام شرط نباشد.

ب كالاهای مشروط : كالاهایی هستند كه ورود آنها نیاز به انجام شرط شده باشد كه در ستون جدول مقررات صادرات و واردات سالانه یا در مندرجات ذیل یادداشتهای فصل تعرفه پیش‌بینی می‌گردد .

ج كالاهای ممنوع الورود : كالاهایی می‌باشند كه ورود آنها به موجب قوانین خاص و تصویب مجلس شورای اسلامی و یا در چارچوب قانون شرع مقدس اسلام منع گردیده باشد .

 

مرور زمان در گمرك

مرور زمان در گمرك موضوع ماده 16 قانون امور گمركی عبارت است از اینكه چنانچه در اثر اشتباه محاسبه و غیره چه از طرف گمرك و چه از طرف صاحب كالا مبالغی كمتر یا بیشتر دریافت و یا پرداخت شده باشد هر دو طرف در مدت زمان هشت ماه می‌توانند نسبت به مطالبه كسر دریافتی از طریق گمرك و یا مطالبه اضافه پرداختی اقدام نمایند . مبدا مرور زمان تاریخ صدور سند ترخیص است .

 

انواع بارنامه یا سندحمل كالا

1 بارنامه دریائی (Bill of Landing)

2 بارنامه حمل سراسری Trough B/L

3 بارنامه حمل مركب فیاتا (F.B.L) Fiata combined transport

4 راهنامه هوائی (Air way Bill)

5 راهنامه زمینی (جاده‌ای) (CMR)

6 راهنامه راه آهن (Railway of Landing)

7 بارنامه پستی

لازم به ذكر است كه در حمل و نقل بین‌المللی كالا اسناد و مدارك حمل دیگری نیز وجود دارد كه ذكر آنها در این مقال نمی‌گنجد .

 

ارزش كالا در گمرك

ارزش كالای ورودی در گمرك در همه موارد عبارت است از بهای سیف (‌CIF) (بهای خرید كالا در مبدا باضافه هزینه بیمه ، حمل و نقل و باربندی ) و كلیه هزینه‌های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و سایر هزینه‌ها كه به آن كالا تا مرز ورود به اولین دفتر گمركی تعلق می‌گیرد كه از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب كالا به گمرك تعیین و براساس نرخ ارز و برابریهای اعلام شده از طرف بانك مركزی ایران در روز اظهار (تسلیم اظهارنامه) محاسبه خواهد شد .

 

سپرده در گمرك

سپرده در گمرك مبلغی است كه نقدا یا به صورت ضمانتنامه بانكی معتبر بعنوان تامین پرداخت وجوهی بابت حقوق گمركی ، سود بازرگانی یا عوارض و هزینه‌های گمركی و سایر مخارجی كه ممكن است به كالا تعلق بگیرد موقتا پرداخت می‌شود ، اصولا دارای مدت معین می‌باشد و چنانچه ظرف مدت مذكور صاحب كالا تعهدات خود را انجام ندهد مبلغ سپرده به درآمد قطعی منظور می‌گردد .

 

حقوق گمركی

حقوق گمركی كه خود یك نوع مالیات غیرمستقیم محسوب می‌گردد عبارت است از وجوهی كه به موجب جدول تعرفه گمركی از كالاهای ورودی دریافت می‌گردد و برای توسعه اقتصادی و حمایت از صنایع داخلی می‌باشد كه توسط مصوبه هیئت دولت به مجلس پیشنهاد و قوه مقننه آنرا تعیین می‌نماید .

 

سود بازرگانی

سود بازرگانی یك نوع مالیات غیر مستقیم است و عبارت است از وجوهی كه طبق تصویبنامه هیئت وزیران به استناد قانون تجارت خارجی ، قانون امور گمركی و قانون مقررات صادرات و واردات از برخی كالاهای وارداتی اخذ می‌گردد و هرگاه دولت لازم بداند به منظور حمایت از تولیدات صنایع كشور میزان آن را تغییر می‌دهد .

 

هزینه‌های گمركی

هزینه‌های گمركی وجوهی هستند كه میزان و چگونگی وصول آنها با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه ، باربری ، صفافی (بارچینی) ، بارگیری ، انبارداری ، آزمایش ، تعرفه‌بندی كالا، كارشناسی ، بدرقه كالا ، خدمات فوق‌العاده و نظایر آن، توسط گمرك وصول می‌شود .

 

عوارض دریافتی

عوارض شامل وجوهی است كه وصول آن طبق مقررات بعهده گمرك قرار گرفته است و عبارتند از: عوارض شهرداری ، عوارض هلال احمر ، عوارض هوائی، عوارض شهرداری محل (تعاون) ، عوارض بندری ،عوارض بهداری ،یك درصد عوارض ویژه ،تضمین صادرات ،حق ثبت سفارش.

بیمه محلی

گمرك ایران برای جبران خسارت ناشی از آتش‌سوزی احتمالی و از بین رفتن كالا در مدت توقف در اماكن گمركی به نفع شركت بیمه طبق جدول اعلام شده از كالاهای وارده حق بیمه دریافت می‌نماید و نرخ آن در تمام اماكن گمركی اعم از زمینی ، دریایی ، هوائی یكسان است .

هم اكنون در ازای هر ماه یك و نیم در هزار سیف كالا دریافت می‌شود .

 

تعیین تعرفه

در مواردی كه صاحب كالا یا نماینده قانونی او تعرفه صحیح كالای خود را نداند و یا در تشخیص آن تردید داشته باشد می‌تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با تسلیم درخواست كتبی و ارائه اسناد مالكیت و الصاق نمونه كالا و مدارك مربوطه به آن و با پرداخت هزینه آزمایش از رئیس گمرك حمل تعرفه‌بندی كالای خود را استعلام كند و پس از دریافت پاسخ كتبی و حصول اطلاع قطعی از تعرفه كالاهای خود به تنظیم اظهارنامه مبادرت نماید (ماده 99 آ.ا.ق.ا.گ) .

 

انوانتر

صاحب كالا یا نماینده قانونی او حق دارد قبل از تسلیم اظهارنامه ، طبق تقاضای كتبی و ارائه اسناد مالكیت با موافقت گمرك كالای خود را رویت و به توزین بسته‌ها یا باز كردن و دیدن محتویات آنها جهت بدست آوردن مشخصات مذكور و نمونه برداری و همچنین به خشك كردن كالا و تعویض لفاف آن اقدام نماید .

اقدام مزبور باید با حضور و تحت نظارت مستمر ماموران مطلع و بصیر انجام بگیرد كه اداره در ضمن صدور اجازه تعیین خواهد نمود .

هرگاه بر اثر باز كردن و بستن بسته‌ها به ترتیب فوق خسارتی به محتویات آنها وارد آید مسئولیت آن متوجه گمرك نخواهد بود و از بابت آن خسارت ، تخفیفی در حقوق گمركی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمركی و عوارض داده نخواهد شد .

هرگاه صاحب كالا بخواهد اقدام به بازدید محتویات بسته‌ها و یا تغییر لفاف و یا خشك كردن كالا و یا سایر اعمالی كه مستلزم تغییر در بسته‌بندی و دست‌خوردگی كالا باشد بكند باید مراتب را صریحا و بطور وضوح و تفكیك در درخواست خود قید نماید و ماموری كه برای این كار تعیین می‌گردد باید مراقبت نماید كه غیر از آنچه صاحب كالا درخواست نموده و با آن موافقت شده عمل دیگری انجام نگیرد . همچنین قبل از انجام هرگونه عملی مامور باید مشخصات ظاهری بسته‌ها را از حیث نوع بسته و علامت وسالم بودن یا پاره‌گی و یا دستخوردگی داشتن ، صورتمجلس كرده سپس اجازه باز كردن آنها را بدهد . پس از باز كردن بسته‌ها باید پر و یا خالی بودن ، وزن خالص ، نوع ، جنس ، مقدار ، تعداد و سایر مشخصات كامل كالای محتوی تمام بسته‌ یا بسته‌هائی را كه مورد درخواست صاحب كالا بوده صورتمجلس نماید و در هر حال یك نسخه از صورتمجلس باید به انبار تسلیم شود (ماده 98 آ.ا.ق.ا.گ) .

نظرات() 
Buy cialis online
جمعه 17 فروردین 1397 07:08 ب.ظ

Thanks a lot. A good amount of tips.

cialis generico postepay cialis 20mg cialis generique 5 mg cipla cialis online cialis generika in deutschland kaufen cialis for daily use if a woman takes a mans cialis effetti del cialis online cialis cialis en 24 hora
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 03:29 ب.ظ

Seriously tons of awesome material!
cialis super acti brand cialis nl prices on cialis 10 mg buy cialis online legal cialis generico milano cialis in sconto cialis 20mg preis cf we choice free trial of cialis prix de cialis cialis for sale in europa
CialisCow
یکشنبه 27 اسفند 1396 10:11 ب.ظ

Cheers! A good amount of postings.

cialis uk next day legalidad de comprar cialis cialis wir preise brand cialis generic venta cialis en espaa cialis alternative cialis 20 mg cost tadalafil 20 mg click now buy cialis brand cialis coupons printable
Nintendo Switch Giveaway
جمعه 24 آذر 1396 04:27 ب.ظ
با تشکر از نگارش شیوای شما. این در واقع سرگرمی بود
حساب آن را. نگاهی به پیشرفت به مراتب افزون تر از شما لذت برده!
راستی ما چطور میتونیم در ارتباط باشیم؟
Nintendo giveaway
سه شنبه 7 آذر 1396 08:11 ب.ظ
قطعه بزرگ نوشتن چنین نوع اطلاعاتی را در وبلاگ خود نگه دارید.
من واقعا از سایت شما تحت تاثیر قرار گرفتم
سلام، شما کار بسیار عالی انجام داده اید. من قطعا آن را digg و در نظر من توصیه به دوستان من.
من مطمئن هستم که از این سایت سود خواهند برد.
std test
شنبه 13 آبان 1396 05:10 ب.ظ
سلام، شما کار فوق العاده ای انجام داده اید. من قطعا
digg آن و شخصا به دوستان من توصیه می شود. من مطمئن هستم که آنها
از این وبسایت بهره مند خواهد شد.
ask a psychic
جمعه 12 آبان 1396 07:46 ب.ظ
به عنوان مورد علاقه ذخیره شده، من واقعا وب سایت شما را دوست دارم!
Foot Pain
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:01 ب.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your site. It's a very easy on the
eyes which makes it much more pleasant for me
to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Great work!
Dian
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:22 ب.ظ
Great blog you have got here.. It's hard to find quality
writing like yours nowadays. I seriously appreciate individuals like you!
Take care!!
Bonny
جمعه 16 تیر 1396 07:22 ب.ظ
I don't know whether it's just me or if perhaps everyone else experiencing issues with your blog.
It looks like some of the written text in your posts are running off the screen. Can someone else
please provide feedback and let me know if this is happening to them as well?

This might be a problem with my web browser because I've had this happen before.
Thank you
foot pain icd 10
جمعه 16 تیر 1396 12:09 ق.ظ
You could certainly see your enthusiasm in the work you write.
The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe.
Always go after your heart.
home std test
دوشنبه 5 تیر 1396 03:44 ب.ظ
ریشه از خود نوشتن در حالی
که ظاهر شدن مناسب ابتدا آیا واقعا حل و فصل بسیار خوب با
من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات
شما موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای
بسیار در حالی که کوتاه. من با این حال
مشکل خود را با جهش در منطق و
یک خواهد را خوب به کمک پر کسانی که شکاف.

اگر شما که می توانید انجام من خواهد قطعا تا پایان تحت تاثیر
قرار داد.
plaza.rakuten.co.jp
سه شنبه 2 خرداد 1396 11:16 ب.ظ
I do not know whether it's just me or if everybody else encountering issues with your blog.
It appears as if some of the written text
on your posts are running off the screen. Can somebody else
please comment and let me know if this is happening to them too?
This could be a issue with my internet browser because I've
had this happen before. Kudos
std clinics near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:55 ق.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آغاز آیا نه کار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما در
واقع موفق به من مؤمن متاسفانه فقط برای بسیار در حالی
که کوتاه. من هنوز کردم مشکل
خود را با جهش در مفروضات و یک ممکن است را خوب به پر همه کسانی شکاف.
در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من می قطعا بود مجذوب.
Jonelle
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:38 ق.ظ
I'll right away snatch your rss feed as I can not to find your email subscription hyperlink or newsletter service.

Do you have any? Please allow me recognise so that I could subscribe.
Thanks.
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 03:54 ب.ظ
This site was... how do you say it? Relevant!!
Finally I've found something which helped me.
Cheers!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

نظرسنجی

  شما چه شغلی دارید؟JavaScript Codes

Powered by WebGozar

 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :