تبلیغات
تجارت و بازرگانی - واردات2

تجارت و بازرگانی

تجارت سالم

سه شنبه 16 تیر 1388

واردات2

نویسنده:   

واردات

واردات كالا به دو منظور صورت می‌پذیرد كه عبارت است از :

الف ورود قطعی

ب ورود موقت

 

الف ) واردات قطعی

منظور از واردات قطعی ، كالاهائی هستند كه برای مصرف یافروش سفارش شده و به كشور وارد و با انجام تشریفات قطعی گمركی ترخیص می‌شوند .

انواع واردات عبارتند از :

1 واردات در مقابل صادرات (ارز صادراتی غیرنفتی)

2 واردات به صورت گشایش اعتبار (ارزی)

3 واردات به صورت بدون انتقال ارز

4 واردات از مناطق آزاد تجاری ، صنعتی

5 واردات مبادلات مرزی (تعاونی مرزنشینان)

6 واردات مبادلات پیله‌وری

7 واردات از بازارچه‌های مرزی

8 واردات كالا از طریق پست

1 واردات در مقابل صادرات (ارز صادرات غیرنفتی)

صادركنندگان كالاهای غیرنفتی مجازخواهند بود در مقابل صادرات كالاهای خود، كالاهای قابل ورودی را كه از طرف وزارت بازرگانی یا ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار اعلام می‌گردد ، وارد نمایند و یا اینكه از محل صادرات دیگران با استفاده از واریزنامه صادراتی اقدام به ورود كالاهای اعلام شده مذكور بنمایند .

 

2 واردات به صورت گشایش اعتبار (ارزی) :

اینگونه واردات به صورت اعتباری اسنادی یا بروات اسنادی از طریق بانك گشایش كننده اعتبار انجام می‌گیرد و شامل انواع زیر می‌باشد .

الف انواع اعتبارات اسنادی

ب انواع بروات اسنادی

 

الف انواع اعتبارات اسنادی :

1 اعتبار اسنادی برگشت‌پذیر

2 اعتبار اسنادی برگشت‌ناپذیر

3 اعتبار اسنادی تایید شده

4 اعتبار اسنادی گردان

5 اعتبار اسنادی قابل انتقال

6 اعتبار اسنادی یك ، دو و یا چند مرحله‌ای

7 اعتبار اسنادی فرعی

8 اعتبار اسنادی اتكائی

ب انواع برات :

1 برات ساده                                        

2 برات اسنادی(برات مستند)

 

اشكال مختلف بروات اسنادی :

1 برات دیداری

2 برات مدت دار

3 برات در مقابل تایید بخشی از ارزش كالا و قبول مانده

4 برات در مقابل قبول

5 برات رسید یا تعهد

 

3 واردات قطعی كالا به صورت بدون انتقال ارز

واردات قطعی كالا به صورت بدون انتقال ارز شامل آن قسمت از واردات می‌باشد كه خارج از سیستم بانكی عمل می‌شود و بابت ورود كالا هیچگونه ارزی از كشور خارج نمی‌گردد و باستناد مفاد ماده 38 آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات شامل :

الف قطعات یدكی ، ابزار برشی ، قالب نو یا مستعمل و نمونه كالا (برای تحقیق و كپی‌برداری) برای واحدهای تولیدی ، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فرآورده‌های داروئی ، مواد اولیه و جانبی) مواد بسته‌بندی آن و تجهیزات و ملزومات پزشكی و آزمایشگاهی و بهداشتی ،شیر و غذای كودك و كتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقاتی علمی برای دانشگاههای علوم پزشكی در صورتیكه جنبه تجاری نداشته باشد ، راسا بنام واحد تولیدی یا موسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط قابل ورود و ترخیص است .

ب در صورت كسر تخلیه ، ضایعات كالای وارداتی و مغایرت كالای وارداتی با كالای سفارش شده كه فروشنده خارجی ملزوم به ارسال كالای مجانی برای جبران خسارت می‌گردد ، كالای ارسالی با تشخیص گمرك ایران و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است .

تبصره : كسر تخلیه سی،كی،دی  (Compelitly Knocked Down)CKDعبارت است از كالائی كه به صورت كاملا پیاده شده و مجزا از هم به سبب سهولت و اقتصادی بودن حمل و نقل وارد می‌شود كه پس از عملیات ساده مونتاژ ، از قبیل پیچ و مهره‌ كردن و جوشكاری و پرچ و غیره تشكیل یك دستگاه كامل را داده و در ردیف دستگاه كامل طبقه‌بندی می‌گردد و بیشتر مربوط به ماشین آلات می‌باشد .

كارخانجات مونتاژ و اقلام موردنیاز برای ایفای تعهدات گارانتی با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی مشمول این بند خواهد بود .

ج كاتالوگ ، بروشور ، تقویم ، كتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری كالا ، اسناد مربوط به حمل كالا ، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی (نظیر تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون كسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه آئیننامه مقررات صادرات و واردات قابل ترخیص است .

د كالای مورد نیاز پیمانكاران و مشاوران با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است .

هـ ورود و ترخیص موقت یا قطعی كتب و نشریات و سایر محصولات صنعت چاپ ، تكثیر و كپی برداری در زمینه‌های علمی و فنی با موافقت وزارت علوم ، تحقیقات و فن‌آوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی حسب مورد و در سایر زمینه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارائه هیچگونه مجوز دیگری قابل انجام است .

 

4 واردات از طریق مناطق آزاد تجاری ،‌ صنعتی :

مناطق آزاد تجاری صنعتی در كشورمان عبارتند از : كیش ، قشم و چابهار

واردات از مناطق آزاد تجاری صنعتی : منطقه آزاد تجاری ، صنعتی ، منطقه ویژه حراست شده بندری و غیربندری می‌باشد كه طبق بند و تبصره 2 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با توجه به تبصره 2 قانون برنامه اول ایجاد شده است .

فعالیتهای مجاز در مناطق آزاد به شرح زیر است :

1 نگهداری امانی كالا

2 تسریع و تسهیل در دستیابی به كالا ، برای نزدیك كردن صحنه فعالیت صاحبان كالا اعم از مواد اولیه ، ماشین آلات و سایر كالاهای ساخته شده یا به مصرف‌كنندگان داخلی به منظور پشتیبانی از تولید داخلی كشور .

3 پردازش كالا یا ایجاد تغییرات در آن برای تحصیل ارزش افزوده با استفاده از امكانات بالقوه .

4 فراهم نمودن تسهیلات جهت دستیابی خریداران عمده داخلی و خارجی به كالاهای موردنیاز خود از این مناطق

5 ایجاد عرصه فعالیتهای تجاری منطقه

6 ارتباط با كشورهای آسیائی و اروپائی و سایر نقاط و برخورداری مفید از این بازارها با استفاده از تمامی تسهیلات ترانزیت داخلی و خارجی ، صادرات .

7 جذب سرمایه و امكانات داخلی و خارجی برای موارد فوق‌الذكر در نیل به اهداف موردنظر .

مهلت توقف كالای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است . صاحبان كالای وارد شده به منطقه می‌توانند تمام یا قسمتی از كالای خود را به منظور ورود قطعی یا ورود موقت به داخل كشور به گمرك اظهار و با انجام تشریفات و مقررات مربوطه ترخیص نمایند .

هزینه‌های تخلیه و بارگیری ، انبارداری كالا در این مناطق براساس تعرفه‌های پیشنهادی مدیر منطقه و تصویب اكثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق می‌باشد . كلیه كالاهائی كه برای تولید یا ارائه خدمات موردنظر از خارج به منطقه وارد می‌شود از پرداخت سود بازرگانی معاف است .

 

 

5 واردات از طریق مبادلات مرزی (تعاونی مرزنشینان) :

با توجه به آئیننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ، ساكنین نقاط مرزی محروم و اهالی كلیه بخشهای مرزی استانهای كشور (بغیر از استانهای گیلان و مازندران) باستثنای بخشهای مربوط به مراكز شهرستانها مجاز خواهند بود تا بخشی از مایحتاج خود را از كشور همجوار استان خود تامین نمایند و برای این منظور اقدام به صدور كالا به كشور مذكور می‌نمایند . كالاهای وارده نیاز به مجوزهای لازم ندارند ولی در هر مورد رعایت مقررات مربوط به بهداشت و استاندارد اجباری می‌باشد .

مرزنشینان بایستی دارای كارت مبادلات مرزی باشند كه به مهر شركت تعاونی مربوطه ممهور گردد. كارت مبادلات مرزی توسط اداره بازرگانی محل و در صورت نبودن آن در بخشداری محل در اسفند ماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد بنام سرپرست خانواده صادر می‌گردد و به مدت یكسال اعتبار دارد .

در ضمن نوزادان خانواده‌های دارنده كارت مبادلات مرزی در صورتی كه عضو ششم به بعد باشد مشمول تسهیلات فوق نخواهند بود .

 

6 مبادلات مرزی (پیله وری)

مبادلات مرزی به سوداگران و پیله وران اماكن نقاط مرزی استانهای كشور اختصاص دارد كه تحت شرایطی با كارت پیله‌وری كه توسط ادارات بازرگانی با احراز شرایط مخصوص به خود صادر می‌شود ، طبق آئیننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات از محل فهرستی كه توسط وزارت بازرگانی اعلام می‌گردد ، اقدام به ورود و صدور كالا می‌نمایند . در ابتدا به كشور مقابل استان خود كالا صادر و برابر ارزش آن اقدام به ثبت سفارش كالا می‌نمایند . افراد مذكور حق دادن وكالت جهت ورود كالا به دیگران را ندارند . افراد ساكن بخشهای مرزی كشور كه پنج سال مستمر قبل از تقاضا در مناطق مرزی محل فعالیت خود سكونت داشته و حداقل دو سال سابقه خرید و فروش كالا در داخل كشور داشته و دارای پیمان یا تعهد ارزی مهلت منقضی واریز نشده باشد ، می‌توانند با دریافت كارت پیله‌وری بنام خود به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات مربوطه اقدام نمایند .

كارت پیله‌وری توسط اداره بازرگانی محل صادر و دارای یكسال اعتبار از تاریخ صدور می‌باشد . دارندگان كارت پیله‌وری می‌توانند كالاهائی را كه صادرات آنها مجاز و یا با صادرات آنها موافقت كلی شده است با رعایت مقررات مربوط ، به كشور یا كشورهای مقابل محل سكونت خود صادر كرده، در مقابل كالاهای صادر شده كالاهای مجاز یا مجاز مشروط موردنیاز خود را با كسب مجوزهای مربوطه در جداول مقررات صادرات و واردات از كشورهای مذكور وارد و ترخیص نماید .

واردات كالای تولید شده در كشورهای آسیای میانه (آذربایجان ، گرجستان ، ارمنستان ، تركمنستان ، ازبكستان ، قرقیزستان ، تاجیكستان ، قزاقستان ، روسیه و اكراین ) نیاز به تودیع سپرده ثبت سفارش ندارند .

 

7 بازارچه‌های مرزی :

بازارچه‌های مرزی محوطه‌ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی در جوار گمركات مجاز به انجام تشریفات ترخیص كالا ، یا مكانهائی كه طبق تفاهم‌نامه‌های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و كشورهای همجوار تعیین می‌شود و اهالی دو طرف مرز می‌توانند تولیدات و محصولات كشور خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات برای داد و ستد در این بازارچه‌ها عرضه نمایند .

استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه جهت اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه‌ ضروری است و انجام این امور به عهده گمرك می‌باشد . فهرست كالاهای قابل داد و ستد در بازارچه و میزان ارزش آن را وزارت بازرگانی با توجه به نیازمندیهای استانهای مرزی و تفاهم بعمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور ،‌ تهیه و اعلام می‌نماید.

ورود و ترخیص كالا در بازارچه‌های مرزی صرفا با ارائه فاكتور فروش غرفه‌های بازارچه‌های مرزی كشور مقابل امكان پذیر بوده و نیاز به ارائه سایر مدارك از قبیل پروفرما و بارنامه حمل نمی‌باشد . كلیه كالاهای مجاز در بازارچه‌های مرزی قابل داد و ستد می‌باشند . ورود هر نوع كالا از طریق بازارچه‌های مرزی موكول به صدور كالا بوده و در هر سال ارزش كالاهای قابل ورود هر بازارچه تا سقف پنج میلیون دلار تعیین گردیده است . كلیه اشخاص حقیقی ساكن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی كه در مناطق مرزی فعالیت می‌نمایند مجاز به فعالیت در بازارچه‌های مرزی هستند .

 

8 واردات از طریق پست :

طبق ماده 39 آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1379 از طریق پست می‌توان كالاهائی را كه ورود آنها شرعا یا قانونا ممنوع نباشد و جنبه تجاری پیدا نكند تا پنجاه هزار ریال بنام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی ، بدون مطالبه كارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات وارد و ترخیص نمود . در صورتیكه ورود كالا از این طریق به صورت یك جریان تجاری درآید یا مشكلات دیگری را برای كشور ایجاد كند ، وزارت بازرگانی می‌تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهای مذكور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرك اعلام نماید . ورود كالاهای موضوع ماده 38 آئیننامه اجرائی قانون مقررا ت صادرات و واردات (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امكان پذیر می‌باشد .

 

 

نظرات() 
http://recrusin.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 03:06 ق.ظ

Many thanks, I appreciate it.
how much does a cialis cost generic cialis with dapoxetine cialis flussig fast cialis online cialis daily dose generic cialis tablets cialis 100 mg 30 tablet cialis rezeptfrei sterreich callus cialis kaufen bankberweisung
http://tiofarsnhan.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 08:33 ب.ظ

Regards. An abundance of information!

only best offers cialis use buy cialis online legal cialis pills price each click here to buy cialis look here cialis cheap canada buy cialis online cheapest acquisto online cialis cialis 10mg prix pharmaci how to purchase cialis on line cialis 05
Cialis pills
شنبه 1 تیر 1398 03:37 ق.ظ

You said that terrifically.
cialis daily dose generic when can i take another cialis cialis pills boards the best choice cialis woman 40 mg cialis what if i take generic cialis at walmart cialis dose 30mg bulk cialis free cialis cialis 5 mg scheda tecnica
http://hungchanttur.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 11:36 ق.ظ

Tips certainly applied!!
sublingual cialis online cialis without a doctor's prescription cialis arginine interactio cialis en mexico precio overnight cialis tadalafil cialis from canada we use it 50 mg cialis dose achat cialis en suisse tadalafil 5mg cialis generico online
Cialis prices
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:01 ب.ظ

Beneficial material. Many thanks.
cialis tadalafil wow cialis tadalafil 100mg side effects of cialis cialis cuantos mg hay costo in farmacia cialis cialis generic availability cialis 20mg prix en pharmacie india cialis 100mg cost order cialis from india safe dosage for cialis
Generic cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:41 ق.ظ

Amazing postings, Thank you.
where to buy cialis in ontario cialis canadian drugs cialis billig non 5 mg cialis generici when can i take another cialis click now buy cialis brand look here cialis order on line il cialis quanto costa if a woman takes a mans cialis cialis australia org
cialis online overnight
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:58 ق.ظ

Amazing forum posts, Appreciate it!
look here cialis order on line cialis dosage amounts cialis 20 mg best price we like it cialis soft gel cialis side effects buy cialis sample pack viagra vs cialis click now cialis from canada click now buy cialis brand cialis farmacias guadalajara
http://candkahou.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:32 ق.ظ

With thanks, Plenty of tips.

cialis canada tadalafil 20 mg precios de cialis generico click now cialis from canada achat cialis en suisse buy original cialis cialis australia org can i take cialis and ecstasy we recommend cheapest cialis cialis lowest price
http://guenaldve.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:25 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis sans ordonnance generic for cialis free cialis cilas cialis pills buying brand cialis online cialis 20 mg cost effetti del cialis click here to buy cialis cialis 20 mg cost
does humana cover cialis 5mg
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:22 ق.ظ

With thanks. Great information.
interactions for cialis cialis online nederland prices for cialis 50mg side effects for cialis cialis side effects safe dosage for cialis cialis pills price each cialis free trial cialis for sale in europa how does cialis work
cialis canada prices
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:51 ب.ظ

Awesome stuff, With thanks!
tadalafil tablets we use it cialis online store cost of cialis cvs cialis dosage canadian drugs generic cialis weblink price cialis cialis generic availability cialis daily reviews cialis generic availability cialis price thailand
http://ciafitdong.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 11:40 ب.ظ

Reliable posts. Regards.
acheter cialis kamagra generic cialis 20mg uk cialis in sconto cialis authentique suisse cialis prices buying cialis in colombia cialis purchasing cialis pills in singapore cialis usa cost best generic drugs cialis
cialis cheap online pharmacy
شنبه 25 خرداد 1398 09:43 ق.ظ

Amazing lots of helpful tips.
i recommend cialis generico cialis billig cialis et insomni cialis tablets australia cialis soft tabs for sale discount cialis we use it 50 mg cialis dose cialis tablets australia cialis 5 effetti collaterali cialis daily reviews
buy cialis uk
جمعه 24 خرداد 1398 07:48 ب.ظ

Many thanks. Quite a lot of facts.

cialis generika in deutschland kaufen cialis 20 mg effectiveness only now cialis 20 mg cialis online cialis 20mg cialis online nederland only best offers 100mg cialis we use it cialis online store prix cialis once a da cialis flussig
Cialis canada
جمعه 24 خرداد 1398 05:07 ق.ظ

Kudos. Lots of info!

cialis en 24 hora tadalafil generic cialis australia org cialis 20mg prix en pharmacie cialis for daily use online cialis when can i take another cialis tadalafil 20mg india cialis 100mg cost cialis generika
http://monmica.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:59 ب.ظ

You actually revealed this terrifically!
rezeptfrei cialis apotheke cialis kaufen bankberweisung cialis dose 30mg cialis kaufen wo we like it cialis price best generic drugs cialis buy cialis sample pack cialis rezeptfrei cialis daily cialis 5mg
http://volpimat.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:29 ق.ظ

Awesome posts. Cheers!
cialis 5mg rx cialis para comprar free generic cialis bulk cialis cialis australia org buy cialis sample pack cialis official site enter site 20 mg cialis cost price cialis per pill generico cialis mexico
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:22 ق.ظ

This is nicely put! !
cialis 5 mg funziona viagra or cialis brand cialis nl cialis 20 mg effectiveness prescription doctor cialis overnight cialis tadalafil buy cialis online nz online prescriptions cialis click here to buy cialis online cialis
proper viagra dosage
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:27 ق.ظ

Good day! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My blog covers a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 06:25 ب.ظ

Wow many of helpful facts!
preis cialis 20mg schweiz buy cialis online cheapest cialis prezzo al pubblico look here cialis order on line only best offers cialis use cialis 10 doctissimo cialis online estudios de cialis genricos buy cialis online nz generic for cialis
can you buy viagra at gnc
شنبه 18 خرداد 1398 01:55 ب.ظ

Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog based on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.
Buy generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 03:29 ب.ظ

Fantastic stuff. Thanks a lot!
cialis 5mg viagra vs cialis vs levitra tadalafil cialis para que sirve canadian discount cialis prezzo cialis a buon mercato effetti del cialis cialis ahumada no prescription cialis cheap we recommend cialis info
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:26 ب.ظ

Very good forum posts. Thanks a lot.
cialis usa cost cialis vs viagra tadalafil tablets cialis rezeptfrei cialis for sale south africa cialis without a doctor's prescription cialis taglich achat cialis en suisse interactions for cialis cialis 05
Buy cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:54 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
cialis 20 mg cut in half buying brand cialis online weblink price cialis cialis qualitat tadalafil tablets buy cialis online legal usa cialis online cialis baratos compran uk how do cialis pills work how much does a cialis cost
buy tadalafil pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:46 ق.ظ

Wow tons of beneficial knowledge.
cialis australia org cialis australia org cialis farmacias guadalajara wow look it cialis mexico the best choice cialis woman price cialis best cialis authentique suisse cialis purchasing cialis prices cialis tadalafil online
buy tadalafil
سه شنبه 13 آذر 1397 09:12 ب.ظ

You said it perfectly..
how much does a cialis cost cialis side effects cialis wir preise link for you cialis price we like it cialis soft gel cialis with 2 days delivery chinese cialis 50 mg cialis side effects buy cialis cialis pills boards
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 10:22 ق.ظ

You actually said that exceptionally well.
cialis generico lilly i recommend cialis generico compare prices cialis uk cialis generic tadalafilo cialis savings card cheap cialis how does cialis work low cost cialis 20mg cialis sale online
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:36 ب.ظ

Many thanks, Useful stuff.
cialis generic interactions for cialis rx cialis para comprar cialis arginine interactio click here cialis daily uk cialis coupon walgreens price for cialis we recommend cheapest cialis free generic cialis generic cialis 20mg uk
buy cialis online us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 09:51 ق.ظ

Superb material. Many thanks.
buy cheap cialis in uk cialis dosage tarif cialis france cialis for sale prices for cialis 50mg dosagem ideal cialis cialis kaufen only now cialis 20 mg side effects for cialis cialis online
buy cialis usa
یکشنبه 11 آذر 1397 10:04 ب.ظ

Wow lots of wonderful information!
tadalafil tablets cialis tablets cialis authentique suisse generic cialis cialis price in bangalore cialis therapie wow cialis tadalafil 100mg cialis super acti cialis en 24 hora where cheapest cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

نظرسنجی

  شما چه شغلی دارید؟JavaScript Codes

Powered by WebGozar

 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :