تبلیغات
تجارت و بازرگانی - واردات2

تجارت و بازرگانی

تجارت سالم

سه شنبه 16 تیر 1388

واردات2

نویسنده:   

واردات

واردات كالا به دو منظور صورت می‌پذیرد كه عبارت است از :

الف ورود قطعی

ب ورود موقت

 

الف ) واردات قطعی

منظور از واردات قطعی ، كالاهائی هستند كه برای مصرف یافروش سفارش شده و به كشور وارد و با انجام تشریفات قطعی گمركی ترخیص می‌شوند .

انواع واردات عبارتند از :

1 واردات در مقابل صادرات (ارز صادراتی غیرنفتی)

2 واردات به صورت گشایش اعتبار (ارزی)

3 واردات به صورت بدون انتقال ارز

4 واردات از مناطق آزاد تجاری ، صنعتی

5 واردات مبادلات مرزی (تعاونی مرزنشینان)

6 واردات مبادلات پیله‌وری

7 واردات از بازارچه‌های مرزی

8 واردات كالا از طریق پست

1 واردات در مقابل صادرات (ارز صادرات غیرنفتی)

صادركنندگان كالاهای غیرنفتی مجازخواهند بود در مقابل صادرات كالاهای خود، كالاهای قابل ورودی را كه از طرف وزارت بازرگانی یا ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار اعلام می‌گردد ، وارد نمایند و یا اینكه از محل صادرات دیگران با استفاده از واریزنامه صادراتی اقدام به ورود كالاهای اعلام شده مذكور بنمایند .

 

2 واردات به صورت گشایش اعتبار (ارزی) :

اینگونه واردات به صورت اعتباری اسنادی یا بروات اسنادی از طریق بانك گشایش كننده اعتبار انجام می‌گیرد و شامل انواع زیر می‌باشد .

الف انواع اعتبارات اسنادی

ب انواع بروات اسنادی

 

الف انواع اعتبارات اسنادی :

1 اعتبار اسنادی برگشت‌پذیر

2 اعتبار اسنادی برگشت‌ناپذیر

3 اعتبار اسنادی تایید شده

4 اعتبار اسنادی گردان

5 اعتبار اسنادی قابل انتقال

6 اعتبار اسنادی یك ، دو و یا چند مرحله‌ای

7 اعتبار اسنادی فرعی

8 اعتبار اسنادی اتكائی

ب انواع برات :

1 برات ساده                                        

2 برات اسنادی(برات مستند)

 

اشكال مختلف بروات اسنادی :

1 برات دیداری

2 برات مدت دار

3 برات در مقابل تایید بخشی از ارزش كالا و قبول مانده

4 برات در مقابل قبول

5 برات رسید یا تعهد

 

3 واردات قطعی كالا به صورت بدون انتقال ارز

واردات قطعی كالا به صورت بدون انتقال ارز شامل آن قسمت از واردات می‌باشد كه خارج از سیستم بانكی عمل می‌شود و بابت ورود كالا هیچگونه ارزی از كشور خارج نمی‌گردد و باستناد مفاد ماده 38 آییننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات شامل :

الف قطعات یدكی ، ابزار برشی ، قالب نو یا مستعمل و نمونه كالا (برای تحقیق و كپی‌برداری) برای واحدهای تولیدی ، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فرآورده‌های داروئی ، مواد اولیه و جانبی) مواد بسته‌بندی آن و تجهیزات و ملزومات پزشكی و آزمایشگاهی و بهداشتی ،شیر و غذای كودك و كتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقاتی علمی برای دانشگاههای علوم پزشكی در صورتیكه جنبه تجاری نداشته باشد ، راسا بنام واحد تولیدی یا موسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط قابل ورود و ترخیص است .

ب در صورت كسر تخلیه ، ضایعات كالای وارداتی و مغایرت كالای وارداتی با كالای سفارش شده كه فروشنده خارجی ملزوم به ارسال كالای مجانی برای جبران خسارت می‌گردد ، كالای ارسالی با تشخیص گمرك ایران و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است .

تبصره : كسر تخلیه سی،كی،دی  (Compelitly Knocked Down)CKDعبارت است از كالائی كه به صورت كاملا پیاده شده و مجزا از هم به سبب سهولت و اقتصادی بودن حمل و نقل وارد می‌شود كه پس از عملیات ساده مونتاژ ، از قبیل پیچ و مهره‌ كردن و جوشكاری و پرچ و غیره تشكیل یك دستگاه كامل را داده و در ردیف دستگاه كامل طبقه‌بندی می‌گردد و بیشتر مربوط به ماشین آلات می‌باشد .

كارخانجات مونتاژ و اقلام موردنیاز برای ایفای تعهدات گارانتی با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی مشمول این بند خواهد بود .

ج كاتالوگ ، بروشور ، تقویم ، كتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری كالا ، اسناد مربوط به حمل كالا ، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی (نظیر تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون كسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه آئیننامه مقررات صادرات و واردات قابل ترخیص است .

د كالای مورد نیاز پیمانكاران و مشاوران با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است .

هـ ورود و ترخیص موقت یا قطعی كتب و نشریات و سایر محصولات صنعت چاپ ، تكثیر و كپی برداری در زمینه‌های علمی و فنی با موافقت وزارت علوم ، تحقیقات و فن‌آوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی حسب مورد و در سایر زمینه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارائه هیچگونه مجوز دیگری قابل انجام است .

 

4 واردات از طریق مناطق آزاد تجاری ،‌ صنعتی :

مناطق آزاد تجاری صنعتی در كشورمان عبارتند از : كیش ، قشم و چابهار

واردات از مناطق آزاد تجاری صنعتی : منطقه آزاد تجاری ، صنعتی ، منطقه ویژه حراست شده بندری و غیربندری می‌باشد كه طبق بند و تبصره 2 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با توجه به تبصره 2 قانون برنامه اول ایجاد شده است .

فعالیتهای مجاز در مناطق آزاد به شرح زیر است :

1 نگهداری امانی كالا

2 تسریع و تسهیل در دستیابی به كالا ، برای نزدیك كردن صحنه فعالیت صاحبان كالا اعم از مواد اولیه ، ماشین آلات و سایر كالاهای ساخته شده یا به مصرف‌كنندگان داخلی به منظور پشتیبانی از تولید داخلی كشور .

3 پردازش كالا یا ایجاد تغییرات در آن برای تحصیل ارزش افزوده با استفاده از امكانات بالقوه .

4 فراهم نمودن تسهیلات جهت دستیابی خریداران عمده داخلی و خارجی به كالاهای موردنیاز خود از این مناطق

5 ایجاد عرصه فعالیتهای تجاری منطقه

6 ارتباط با كشورهای آسیائی و اروپائی و سایر نقاط و برخورداری مفید از این بازارها با استفاده از تمامی تسهیلات ترانزیت داخلی و خارجی ، صادرات .

7 جذب سرمایه و امكانات داخلی و خارجی برای موارد فوق‌الذكر در نیل به اهداف موردنظر .

مهلت توقف كالای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است . صاحبان كالای وارد شده به منطقه می‌توانند تمام یا قسمتی از كالای خود را به منظور ورود قطعی یا ورود موقت به داخل كشور به گمرك اظهار و با انجام تشریفات و مقررات مربوطه ترخیص نمایند .

هزینه‌های تخلیه و بارگیری ، انبارداری كالا در این مناطق براساس تعرفه‌های پیشنهادی مدیر منطقه و تصویب اكثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق می‌باشد . كلیه كالاهائی كه برای تولید یا ارائه خدمات موردنظر از خارج به منطقه وارد می‌شود از پرداخت سود بازرگانی معاف است .

 

 

5 واردات از طریق مبادلات مرزی (تعاونی مرزنشینان) :

با توجه به آئیننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ، ساكنین نقاط مرزی محروم و اهالی كلیه بخشهای مرزی استانهای كشور (بغیر از استانهای گیلان و مازندران) باستثنای بخشهای مربوط به مراكز شهرستانها مجاز خواهند بود تا بخشی از مایحتاج خود را از كشور همجوار استان خود تامین نمایند و برای این منظور اقدام به صدور كالا به كشور مذكور می‌نمایند . كالاهای وارده نیاز به مجوزهای لازم ندارند ولی در هر مورد رعایت مقررات مربوط به بهداشت و استاندارد اجباری می‌باشد .

مرزنشینان بایستی دارای كارت مبادلات مرزی باشند كه به مهر شركت تعاونی مربوطه ممهور گردد. كارت مبادلات مرزی توسط اداره بازرگانی محل و در صورت نبودن آن در بخشداری محل در اسفند ماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد بنام سرپرست خانواده صادر می‌گردد و به مدت یكسال اعتبار دارد .

در ضمن نوزادان خانواده‌های دارنده كارت مبادلات مرزی در صورتی كه عضو ششم به بعد باشد مشمول تسهیلات فوق نخواهند بود .

 

6 مبادلات مرزی (پیله وری)

مبادلات مرزی به سوداگران و پیله وران اماكن نقاط مرزی استانهای كشور اختصاص دارد كه تحت شرایطی با كارت پیله‌وری كه توسط ادارات بازرگانی با احراز شرایط مخصوص به خود صادر می‌شود ، طبق آئیننامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات از محل فهرستی كه توسط وزارت بازرگانی اعلام می‌گردد ، اقدام به ورود و صدور كالا می‌نمایند . در ابتدا به كشور مقابل استان خود كالا صادر و برابر ارزش آن اقدام به ثبت سفارش كالا می‌نمایند . افراد مذكور حق دادن وكالت جهت ورود كالا به دیگران را ندارند . افراد ساكن بخشهای مرزی كشور كه پنج سال مستمر قبل از تقاضا در مناطق مرزی محل فعالیت خود سكونت داشته و حداقل دو سال سابقه خرید و فروش كالا در داخل كشور داشته و دارای پیمان یا تعهد ارزی مهلت منقضی واریز نشده باشد ، می‌توانند با دریافت كارت پیله‌وری بنام خود به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات مربوطه اقدام نمایند .

كارت پیله‌وری توسط اداره بازرگانی محل صادر و دارای یكسال اعتبار از تاریخ صدور می‌باشد . دارندگان كارت پیله‌وری می‌توانند كالاهائی را كه صادرات آنها مجاز و یا با صادرات آنها موافقت كلی شده است با رعایت مقررات مربوط ، به كشور یا كشورهای مقابل محل سكونت خود صادر كرده، در مقابل كالاهای صادر شده كالاهای مجاز یا مجاز مشروط موردنیاز خود را با كسب مجوزهای مربوطه در جداول مقررات صادرات و واردات از كشورهای مذكور وارد و ترخیص نماید .

واردات كالای تولید شده در كشورهای آسیای میانه (آذربایجان ، گرجستان ، ارمنستان ، تركمنستان ، ازبكستان ، قرقیزستان ، تاجیكستان ، قزاقستان ، روسیه و اكراین ) نیاز به تودیع سپرده ثبت سفارش ندارند .

 

7 بازارچه‌های مرزی :

بازارچه‌های مرزی محوطه‌ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی در جوار گمركات مجاز به انجام تشریفات ترخیص كالا ، یا مكانهائی كه طبق تفاهم‌نامه‌های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و كشورهای همجوار تعیین می‌شود و اهالی دو طرف مرز می‌توانند تولیدات و محصولات كشور خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات برای داد و ستد در این بازارچه‌ها عرضه نمایند .

استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه جهت اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه‌ ضروری است و انجام این امور به عهده گمرك می‌باشد . فهرست كالاهای قابل داد و ستد در بازارچه و میزان ارزش آن را وزارت بازرگانی با توجه به نیازمندیهای استانهای مرزی و تفاهم بعمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور ،‌ تهیه و اعلام می‌نماید.

ورود و ترخیص كالا در بازارچه‌های مرزی صرفا با ارائه فاكتور فروش غرفه‌های بازارچه‌های مرزی كشور مقابل امكان پذیر بوده و نیاز به ارائه سایر مدارك از قبیل پروفرما و بارنامه حمل نمی‌باشد . كلیه كالاهای مجاز در بازارچه‌های مرزی قابل داد و ستد می‌باشند . ورود هر نوع كالا از طریق بازارچه‌های مرزی موكول به صدور كالا بوده و در هر سال ارزش كالاهای قابل ورود هر بازارچه تا سقف پنج میلیون دلار تعیین گردیده است . كلیه اشخاص حقیقی ساكن در مناطق مرزی و اشخاص حقوقی كه در مناطق مرزی فعالیت می‌نمایند مجاز به فعالیت در بازارچه‌های مرزی هستند .

 

8 واردات از طریق پست :

طبق ماده 39 آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1379 از طریق پست می‌توان كالاهائی را كه ورود آنها شرعا یا قانونا ممنوع نباشد و جنبه تجاری پیدا نكند تا پنجاه هزار ریال بنام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی ، بدون مطالبه كارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات وارد و ترخیص نمود . در صورتیكه ورود كالا از این طریق به صورت یك جریان تجاری درآید یا مشكلات دیگری را برای كشور ایجاد كند ، وزارت بازرگانی می‌تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهای مذكور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرك اعلام نماید . ورود كالاهای موضوع ماده 38 آئیننامه اجرائی قانون مقررا ت صادرات و واردات (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امكان پذیر می‌باشد .

 

 

نظرات() 
viagravonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:24 ق.ظ

You actually expressed this superbly!
import cialis generic cialis tadalafil cialis efficacit we use it cialis online store click here cialis daily uk cialis 100 mg 30 tablet price cialis per pill recommended site cialis kanada viagra vs cialis vs levitra buy cialis online nz
cialisonli.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:18 ب.ظ

Seriously lots of great facts!
how much does a cialis cost cialis 5mg billiger free generic cialis cialis manufacturer coupon 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis en 24 hora we use it cialis online store we like it cialis soft gel acquistare cialis internet cialis coupons
http://cialisyoues.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:24 ب.ظ

Really quite a lot of great data!
cialis coupon cialis pills price each when will generic cialis be available prezzo di cialis in bulgaria american pharmacy cialis only here cialis pills tadalafil 20mg canadian drugs generic cialis tadalafil 20mg cialis coupons printable
Viagra vs viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 03:55 ق.ظ

Thanks, I appreciate it.
how get viagra viagra online doctor where to buy viagra online buy price viagra buy viagra internet buy tadalafil online where can you buy viagra online buying cheap viagra online uk cheap viagra viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 06:31 ق.ظ

Seriously many of good data!
cialis manufacturer coupon canadian cialis american pharmacy cialis ou trouver cialis sur le net cialis 5 mg funziona how to purchase cialis on line cialis para que sirve cialis sale online how does cialis work best generic drugs cialis
wearepersiansones.mihanblog.com
جمعه 9 تیر 1396 06:20 ب.ظ
Hi! I could have sworn I've visited this website before but
after going through some of the articles I realized it's new to
me. Anyhow, I'm certainly delighted I discovered
it and I'll be book-marking it and checking back regularly!
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 10:54 ب.ظ
Yes! Finally something about BHW.
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 06:32 ب.ظ
Peculiar article, totally what I wanted to find.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

نظرسنجی

  شما چه شغلی دارید؟JavaScript Codes

Powered by WebGozar

 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :